disclaimer

Stichting Jeugdeducatiefonds respecteert de privacy van bezoekers van haar website en tevens van al diegenen met wie zij professionele contacten onderhoudt of ten behoeve van wie zij middelen ter beschikking stelt en wier persoonsgegevens om die redenen door het Jeugdeducatiefonds automatisch worden verwerkt. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed te kunnen uitoefenen. Alle informatie hieromtrent leest u in onze privacyverklaring.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Jeugdeducatiefonds aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Stichting Jeugdeducatiefonds geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten
Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Stichting Jeugdeducatiefonds. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

De foto's van de medewerkers van het Jeugdeducatiefonds op deze site zijn gemaakt door fotograaf Erik Kottier.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Stichting Jeugdeducatiefonds hecht aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u zijn ingevuld en slechts voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
Stichting Jeugdeducatiefonds is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.

Stichting Jeugdeducatiefonds behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.