Privacyverklaring

Hieronder volgt de Privacyverklaring van Stichting Jeugdeducatiefonds, gevestigd aan het adres Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, hierna: “Jeugdeducatiefonds”.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Jeugdeducatiefonds van groot belang. Jeugdeducatiefonds respecteert de privacy van bezoekers van haar website en van al diegenen met wie zij professionele contacten onderhoudt of ten behoeve van wie zij middelen ter beschikking stelt en wier persoonsgegevens om die redenen automatisch worden verwerkt. 

In het kader van transparantie opereren wij met een eigen ontwikkeld beleid met betrekking tot deze verwerkingen, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Hierbij handelen wij binnen  de grenzen van de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gedragscodes van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Voorts zijn wij erkend door het CBF (toezichthouder goede doelen), zie hier.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wie is verantwoordelijk? 
Stichting Jeugdeducatiefonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de regelgeving hieromtrent. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het contactformulier op de website of door een brief te sturen naar: 

Stichting Jeugdeducatiefonds
Postbus 8181
3503 RD Utrecht 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens ontvangt Jeugdeducatiefonds doorgaans rechtstreeks van u, maar in voorkomende gevallen ontvangt zij deze ook via andere organisaties, maar altijd in overeenstemming met de AVG.

Voorts verkrijgen wij uw persoonsgegevens omdat u zich bijvoorbeeld hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer eenvoudig kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe verwerken wij de persoonsgegevens?
U kunt ons op verschillende manieren steunen, bijvoorbeeld via de donatieknop op onze website of een schenkingsovereenkomst. U kunt ons steunen met eenmalige of periodieke giften of voor onbepaalde tijd. In alle gevallen vragen wij persoonsgegevens van u om deze donaties te verwerken en om de relatie met u te onderhouden. Denk hierbij aan de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer e.d. 

Overige doeleinden
Wij slaan persoonsgegevens op met het doel om de contacten met professionele relaties en donateurs te onderhouden, met betrekking tot aanvragen van scholen om bijdragen te kunnen uitvoeren, en om verantwoording te kunnen afleggen aan onze sponsoren en tenslotte voor algemene onderzoeksdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze ondersteunende bijdragen ten behoeve van schoolkinderen. Voor analysedoeleinden worden persoonsgegevens eerst geanonimiseerd.

Het Jeugdeducatiefonds streeft ernaar om alleen die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden.

Voor grote campagnes, zoals acties met professionele relaties en de campagne rond ons tienjarig bestaan, verzamelen wij persoonsgegevens aanvullend op wat er in deze Privacy Verklaring is genoemd. Wij informeren u nader over deze gegevensverzameling op het moment dat u aan een actie meedoet en daarvoor gegevens achterlaat.

Beeldmateriaal en toestemming

Wij gebruiken foto's van leerlingen op onze website om de activiteiten en projecten van het Jeugdeducatiefonds te promoten en bezoekers te informeren. Deze foto's worden uitsluitend geplaatst na het verkrijgen van expliciete toestemming van de ouders of voogden van de betrokken leerlingen. 

De verwerking van deze foto's is gebaseerd op de verkregen toestemming van de betrokkenen, conform artikel 6, lid 1, onder a, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Betrokkenen hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Zij hebben ook het recht om te verzoeken om verwijdering of wijziging van hun foto's. 

Post aan het Jeugdeducatiefonds

Post aan het Jeugdeducatiefonds met persoonsgegevens, zoals een periodieke schenkingsovereenkomst, wordt na ontvangst – indien relevant – gescand en opgeslagen in ons CRM-systeem (Salesforce), waarna de fysieke documenten worden versnipperd en verwijderd. 

Delen van gegevens met derden
Jeugdeducatiefonds besteedt specialistische taken uit aan andere organisaties. Denk aan een drukkerij voor het opmaken van verslagen of communicatiebureaus. Ook voor ict-dienstverlening, zoals de website, schakelen we externe expertise in. Jeugdeducatiefonds maakt afspraken met deze derden (‘verwerkers’) om vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd.

Cookies
Wij plaatsen op www.jeugdeducatiefonds.nl slechts één technische cookie, genaamd JSESSIONID, om unieke sessies van elkaar te onderscheiden. Deze cookie wordt bij einde sessie automatisch verwijderd.

Inzage en correctie
Eenieder heeft recht op inzage van de gegevens die het Jeugdeducatiefonds heeft opgeslagen en om een verzoek om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te doen. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Opslag en beveiliging
De gegevens worden opgeslagen in en beheerd door Davilex in het Jeugdeducatiefonds Aanvraagsysteem, dat gehost wordt door hostingsbedrijf Feka. Deze software systemen hebben geavanceerde beveiligingstechnologieën.

Er worden van persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De gegevens zijn alleen toegankelijk via de hierboven genoemde software en na invoering van een wachtwoord.

Van (pogingen tot) misbruik van gegevens doen wij aangifte. Voorts neemt Jeugdeducatiefonds organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Bewaartermijnen
Jeugdeducatiefonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de genoemde doelstellingen dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De gegevens van degenen ten behoeve van wie er een aanvraag bij het Jeugdeducatiefonds wordt gedaan worden nooit langer dan 5 jaar in ons systeem opgeslagen en worden uiterlijk aan het einde van die periode vernietigd.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 07-06-2024. Jeugdeducatiefonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze Verklaring. Check daarom regelmatig of er aanpassingen zijn gedaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte te blijven van de laatste versie van deze Verklaring.