organisatie

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

"Ik was al bekend met het werk van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds is opgezet in navolging van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en vult een hiaat dat wij als maatschappij nog niet goed hebben opgevuld. De doelstelling van dit fonds steun ik volledig. Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is altijd mijn drijfveer geweest. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in een gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties." Hij vervolgt: "Het is fantastisch om te zien dat er in zo korte tijd al zoveel bedrijven en particulieren zijn aangesloten bij het Jeugdeducatie fonds door 'klasgenoot' te zijn en zo met geld en diensten een bijdrage te leveren voor de kinderen. De opgave is nu dat meer basisscholen en nog meer 'klasgenoten' zich aansluiten, zodat nog veel meer kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen."

Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: "Met de komst van Hans zijn we als bestuur erg tevreden. Zijn kennis, kunde en levenservaring gaat hij nu inzetten voor dit prachtige fonds waarbij het van belang is dat we de verbinding weten te vinden tussen onderwijs, ondernemingen, private ondersteuners en politiek. Om zo kinderen die het minder hebben niet de dupe te laten worden en ze een kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zodat ze straks ook echt mee kunnen doen in onze samenleving."

Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 

Arie Schilling Coördinator Jeugdeducatiefonds

Arie Schilling

Arie Schilling werkt als coördinator bij het Jeugdeducatiefonds. Vanuit zijn jarenlange ervaring in het primair onderwijs onderhoudt hij onder andere de contacten met de gecertificeerde scholen en het afhandelen van de aanvragen die bij het Jeugdeducatiefonds worden gedaan.

“Het werk dat ik voor het Jeugdeducatiefonds doe, past goed bij me met mijn ervaring op school. Het is algemeen bekend, dat er meer geld in het basisonderwijs nodig is om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

Het Jeugdeducatiefonds springt hierop in en ondersteunt kinderen uit minimagezinnen om hun gelijke kansen te bieden. In mijn contacten met collega's in het basisonderwijs blijkt, dat hier grote behoefte aan is. Het gaat leraren aan het hart als ze kinderen niet kunnen geven wat nodig is. De financiële ruimte is beperkt en het Jeugdeducatiefonds springt bij zodat ze meer kunnen doen als dat nodig is. De kracht van het Jeugdeducatiefonds zit in het gemak. Als een school gecertificeerd is, worden de aanvragen met een paar klikken ingediend. Dat doet de leerkracht, want die weet precies wat er nodig is. Eenvoudiger kan niet. Het is geen wonder, dat steeds meer scholen de weg naar het Jeugdeducatiefonds weten te vinden."

Ingrid van Veen Senior Relatiemanager & Fondsenwerver

Ingrid van Veen

Ingrid van Veen werkt als relatiemanager / fondsenwerver bij het Jeugdeducatiefonds. Vanuit haar jarenlange ervaring als projectadviseur onderwijs én fondsenwerver bij Stichting Kinderpostzegels Nederland onderhoudt zij onder andere contact met (vermogens)fondsen en overheden.

'Van begin af aan heb ik via mijn werk bij Kinderpostzegels nauw met het Jeugdeducatiefonds samengewerkt. Omdat onderwijs en kwetsbare kinderen mij na aan het hart liggen en ik na 15 jaar toe was aan een nieuwe uitdaging, heb ik de overstap gemaakt naar het Jeugdeducatiefonds. Ik kijk ernaar uit om dit fonds te laten groeien en op die manier meer kwetsbare kinderen te helpen.'

Sarina Maat Senior Relatiemanager & Fondsenwerver

Sarina Maat

Sarina Maat werkt als relatiemanager en fondsenwerver bij het Jeugdeducatiefonds. In haar eerdere functies bij internationale ontwikkelingsorganisaties heeft ze gezien hoe groot de impact kan zijn van armoede en uitsluiting. De komende jaren zal ze zo veel mogelijk partners en relaties bij onze missie betrekken, van bedrijven en corporate foundations, tot familiestichtingen, ondernemers en particulieren.

"Ik geloof in de kracht van de eenvoudige doch zeer doeltreffende aanpak van het Jeugdeducatiefonds, waarbij de school en de leerkrachten centraal staan en het vertrouwen krijgen. Steeds meer blijkt dat het versterken van de band tussen de leerkracht en de leerling en daarmee ook vaak hun ouders duurzaam verschil maakt in de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen. Dat niet alleen hun prestaties verbeteren, maar ook hun wereld en perspectief sterk vergroot worden in de belangrijkste jaren van hun ontwikkeling."

Anna de Koning Vrijwilliger Intervisie

Anna de Koning Vrijwilliger Intervisie

Anna de Koning werkt als vrijwilliger bij het Jeugdeducatiefonds richt zich op het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de contactpersonen van de scholen. Ook is ze zeer betrokken bij het project 'Verstevigen aanpak Kinderarmoede'.

Kees Bol Vrijwilliger

Kees Bol

Kees Bol is vrijwilliger voor de regio Rijnmond. Met zeer veel ervaring in het onderwijs en met armoedeproblematiek ondersteunt hij de scholen in deze regio.

Nathalie Oldenburger

Nathalie Oldenburger

Nathalie is vrijwilliger in de regio Noord-Nederland. Nathalie is al jaren werkzaam in het primair onderwijs en zet zich daarnaast in voor het Jeugdeducatiefonds om de scholen in deze regio te ondersteunen.

missie & visie

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

In 2013 was één op de drie armen jonger dan 18 jaar: 400.000 kinderen verkeerden toen onder het niet-veel-maar-toereikend criterium (12% van alle 0 tot 17-jarigen). Sinds 2007 is het aantal arme kinderen met 124.000 gestegen. Driekwart van de arme kinderen is jonger dan 12 jaar. Twee derde van de arme kinderen heeft werkende ouders.

Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is, dat er geen geld is om uitstapjes te maken en de wereld te verkennen en dat er geen geld is voor bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. Deze factoren maken dat armoede vaak leidt tot een lagere opleiding.

 Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties.

Indien kinderen uit financieel niet draagkrachtige gezinnen ook de kans krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, vergroot dit de kans op een actief, gelukkig en verantwoordelijk leven met een inkomen waarbij de kans op armoede wordt verkleind. Elk kind moet de gelegenheid krijgen om zich tijdens zijn schoolcarrière intellectueel, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief optimaal te ontwikkelen.

Uitgangspunt van het Jeugdeducatiefonds is dat ieder kind zijn of haar talenten zo goed mogelijk kan ontplooien, waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen, zodra er sprake is van het niet voor handen zijn van voorliggende voorzieningen. Het Jeugdeducatiefonds heeft een vangnetfunctie en kan worden ingezet daar waar het fonds actief is en de voorliggende voorzieningen zijn uitgeput of niet voorhanden zijn. Het volwaardig kunnen meedoen tijdens scholing of opleidingscarrière, is essentieel voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Mee kunnen doen op school en laten zien wat je kan is van zeer groot belang en levert een bijdrage aan het voorkomen van een gebrekkig gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het Jeugdeducatiefonds wil dat de talenten van kinderen, ondanks een financiële belemmering, zo goed mogelijk benut worden. Door mee te kunnen doen op school, maar ook met naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. Meedoen, participeren bevordert de integratie van een kind of jongere.

Echter, zo'n 400.000 Nederlandse kinderen en jongeren onder de 18 jaar leven in gezinnen waar in toenemende mate sprake is van te weinig geld waardoor in een toenemend aantal gevallen de noodzakelijk geachte school gerelateerde uitgaven door de ouders niet betaald kunnen worden. Daar wil het Jeugdeducatiefonds verandering in brengen. Het onderwijs in Nederland biedt alle kinderen kansen op goed onderwijs. Echter, daar waar de sociale context en de financiële middelen zeer beperkt zijn, kan een extra steuntje in de rug het verschil maken. Professionals uit het onderwijs kennen de talenten en intellectuele mogelijkheden van een kind, daar waar geld een belemmering is (laag inkomen ouders/zwakke sociale context) om hun ontwikkeling maximaal te benutten, kunnen zij een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Meer weten?
Download dan ons beleidsplan:

bestuur

Klaartje Snieders Voorzitter

Klaartje Snieders

"Ieder kind is op bepaalde momenten gebaat bij een steuntje in de rug. Voor het ene kind bestaat dit steuntje uit extra bijles, voor het andere kind uit het beschikbaar stellen van bepaalde leermiddelen. 
Ik zou willen dat dit steuntje voor alle kinderen beschikbaar is. Omdat dit nog niet zo is,  zet ik me in voor Jeugdeducatiefonds.

In mijn dagelijkse leven werk ik als zelfstandig ondernemer en interim manager.

Rob Peelen Penningmeester

Rob Peelen

In Nederland groeit één op de acht kinderen in armoede op. Er zijn zelfs scholen waar dit aantal nog vele malen hoger ligt. Deze kinderen lopen achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet nodig hoeft te zijn en we met elkaar het verschil kunnen maken. Ik ken het Jeugdeducatiefonds al sinds de oprichting enkele jaren geleden. Door een optimale samenwerking met scholen, gemeenten en andere maatschappelijke initiatieven slaagt het Jeugdeducatiefonds erin steeds meer kinderen te bereiken en te helpen. Onze droom is om alle kinderen gelijke kansen te geven.

Floris Jan Masmeijer Fondsenwerving

Floris Jan Masmeijer

"Ik ondersteun van harte de missie van het Jeugdeducatiefonds. Ik vind dat álle kinderen hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en met mijn ervaring en kennis wil ik mij graag inzetten om dit samen met anderen te realiseren."

Charles Eijsbouts Bestuurslid

Charles Eijsbouts

"Mijn enthousiasme voor het Jeugdeducatiefonds komt van de mooie periode die ik mocht meemaken in de beginjaren van het Jeugdsportfonds dat hetzelfde opwekkende uitgangspunt heeft: het vermijden van uitsluiting wegens geldgebrek."

ambassadeur

Harrie Postma

Harrie Postma

"De afgelopen 15 jaar heb ik mij ingezet voor het Jeugdsportfonds, samen met het Jeugdcultuurfonds leveren beide fondsen een prachtige bijdrage aan het vergroten van participatiekansen van kinderen in een achterstandssituatie. Waarom een Jeugdeducatiefonds? Omdat de invloed van een nadelige sociaaleconomische situatie de schoolkansen en de talentontwikkeling van kinderen vermindert. Ons motto is 'ontwikkeling voor álle kinderen'. Dat moet toch meer mensen aanspreken!"

ANBI

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zijn verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Statutaire naam: Stichting Jeugdeducatiefonds
Statutaire zetel: gemeente Amsterdam
Handelsnaam: Jeugdeducatiefonds
Postadres: Schipholweg 97 2316 XA Leiden
Telefoonnummer: 06-51371373
Internetadres: www.jeugdeducatiefonds.nl
E-mailadres: info@jeugdeducatiefonds.nl

RSIN: 855055662
Kamer van Koophandel: 63015811

Bestuur
Klaartje Snieders, voorzitter
Harrie Postma, secretaris
Rob Peelen, penningmeester
Floris Jan Masmeijer, bestuurslid
Mohamed Mahdi, bestuurslid
Charles Eijsbouts, bestuurslid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

documenten