Jeugdeducatiefonds

In 2013 was één op de drie armen jonger dan 18 jaar: 400.000 kinderen verkeerden toen onder het niet-veel-maar-toereikend criterium (12% van alle 0 tot 17-jarigen). Sinds 2007 is het aantal arme kinderen met 124.000 gestegen. Driekwart van de arme kinderen is jonger dan 12 jaar. Twee derde van de arme kinderen heeft werkende ouders.

Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is, dat er geen geld is om uitstapjes te maken en de wereld te verkennen en dat er geen geld is voor bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. Deze factoren maken dat armoede vaak leidt tot een lagere opleiding.

 Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties.

Indien kinderen uit financieel niet draagkrachtige gezinnen ook de kans krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, vergroot dit de kans op een actief, gelukkig en verantwoordelijk leven met een inkomen waarbij de kans op armoede wordt verkleind. Elk kind moet de gelegenheid krijgen om zich tijdens zijn schoolcarrière intellectueel, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief optimaal te ontwikkelen.

Uitgangspunt van het Jeugdeducatiefonds is dat ieder kind zijn of haar talenten zo goed mogelijk kan ontplooien, waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen, zodra er sprake is van het niet voor handen zijn van voorliggende voorzieningen. Het Jeugdeducatiefonds heeft een vangnetfunctie en kan worden ingezet daar waar het fonds actief is en de voorliggende voorzieningen zijn uitgeput of niet voorhanden zijn. Het volwaardig kunnen meedoen tijdens scholing of opleidingscarrière, is essentieel voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Mee kunnen doen op school en laten zien wat je kan is van zeer groot belang en levert een bijdrage aan het voorkomen van een gebrekkig gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het Jeugdeducatiefonds wil dat de talenten van kinderen, ondanks een financiële belemmering, zo goed mogelijk benut worden. Door mee te kunnen doen op school, maar ook met naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. Meedoen, participeren bevordert de integratie van een kind of jongere.

Echter, zo'n 400.000 Nederlandse kinderen en jongeren onder de 18 jaar leven in gezinnen waar in toenemende mate sprake is van te weinig geld waardoor in een toenemend aantal gevallen de noodzakelijk geachte school gerelateerde uitgaven door de ouders niet betaald kunnen worden. Daar wil het Jeugdeducatiefonds verandering in brengen. Het onderwijs in Nederland biedt alle kinderen kansen op goed onderwijs. Echter, daar waar de sociale context en de financiële middelen zeer beperkt zijn, kan een extra steuntje in de rug het verschil maken. Professionals uit het onderwijs kennen de talenten en intellectuele mogelijkheden van een kind, daar waar geld een belemmering is (laag inkomen ouders/zwakke sociale context) om hun ontwikkeling maximaal te benutten, kunnen zij een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Meer weten?
Download dan ons beleidsplan: