organisatie

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

"Ik was al bekend met het werk van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds is opgezet in navolging van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en vult een hiaat dat wij als maatschappij nog niet goed hebben opgevuld. De doelstelling van dit fonds steun ik volledig. Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is altijd mijn drijfveer geweest. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in een gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties." Hij vervolgt: "Het is fantastisch om te zien dat er in zo korte tijd al zoveel bedrijven en particulieren zijn aangesloten bij het Jeugdeducatie fonds door 'klasgenoot' te zijn en zo met geld en diensten een bijdrage te leveren voor de kinderen. De opgave is nu dat meer basisscholen en nog meer 'klasgenoten' zich aansluiten, zodat nog veel meer kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen."

Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: "Met de komst van Hans zijn we als bestuur erg tevreden. Zijn kennis, kunde en levenservaring gaat hij nu inzetten voor dit prachtige fonds waarbij het van belang is dat we de verbinding weten te vinden tussen onderwijs, ondernemingen, private ondersteuners en politiek. Om zo kinderen die het minder hebben niet de dupe te laten worden en ze een kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zodat ze straks ook echt mee kunnen doen in onze samenleving."

Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Arie Schilling Coördinator Jeugdeducatiefonds

Arie Schilling

Werkgebied: provincies Utrecht, Noord-Holland behalve Amsterdam, Zuid-Holland en Zeeland.

 

Eva Meijboom Junior Fondsenwerver

Eva Meijboom

Wenda Post-Gall Medewerker Scholencontact

Wenda Post-Gall

Werkgebied: provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

 

Suzanne Jacobs Fondsenwerver Nalatenschappen

Suzanne Jacobs

Mijn naam is Suzanne Jacobs. Sinds 30 jaar ben ik actief in het onderwijs in verschillende rollen; van juf, intern begeleider, orthopedagoog in het basis- en speciaal onderwijs en als schoolbegeleider bij verschillende onderwijsadviesdiensten. Daarnaast ben ik moeder van 2 pubers van 12 en 14 jaar.  

Tijdens mijn werk op scholen heb ik vaak schrijnende situaties gezien, waarbij armoede een rol speelde. Helaas kon ik daar toen weinig aan doen. Dat was voor mij erg frustrerend. Ik ben daarom erg blij om voor het JEF (Jeugdeducatiefonds) iets te kunnen betekenen. Ik vind dat alle kinderen maximale ontwikkelingskansen verdienen, ook kinderen in armoede.  

Ik ben ook ondernemer. In 2008 heb ik ZIEN in de Klas opgericht vanuit mijn passie om kwetsbare kinderen te helpen. Goed onderwijs is daarvoor dé basis. Ook met mijn bedrijf steunen we het JEF, omdat wij vinden dat en de overheid en de private sector een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, als het gaat om het creëren van gelijke kansen. Daarom dragen wij graag bij aan het mooie werk van het JEF! We zijn een trotse Klasgenoot (donateur). 

Zowel door ervaringen in de privé sfeer omtrent nalatenschappen en door het uitwerken van mijn eigen nalatenschapswensen, heb ik uitvoerig kennis genomen van deze materie.  

Graag ga ik in gesprek met mensen die overwegen (een deel van) hun vermogen na te laten aan het JEF. Een verkennend gesprek kan, geheel vrijblijvend, telefonisch maar ik kom ook graag op de koffie. 

missie & visie

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en voor sociale uitsluiting als volwassene. We hebben een collectieve verantwoordelijk om hier iets aan te doen.  


Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.    

 Visie 

Ieder kind in Nederland heeft gelijke ontwikkelingskansen, ongeacht de plek waar je wieg heeft gestaan.  
 
Missie 

Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Dit doen we door basisscholen in staat te stellen om kinderen te geven wat ze nodig hebben. In onze aanpak stellen we met de school het kind centraal. 

 
Strategie 
Het Jeugdeducatiefonds geeft vorm aan haar missie door te werken volgens vijf basisprincipes:  

  • We zetten de belangen van het kind altijd centraal; 
  • We werken via de basisschool: de school kent het kind en weet wat er nodig is om het kind de juiste ondersteuning te bieden. Daarnaast kan de school belemmeringen in de ontwikkeling van het kind vroegtijdig signaleren en extra investeringen doen; 
  • Door scholen handelingsruimte te geven, kunnen zij kinderen en ouders beter ondersteunen. Hiermee versterken we de pedagogische relatie tussen school en het gezin;  
  • We werken snel, laagdrempelig en in vertrouwen met de school samen;  
  • We werken samen met landelijke en lokale overheden om systemische verandering te bewerkstelligen  

Scholen waar een meerderheid aan kinderen opgroeit in relatieve armoede hebben meer dan andere scholen extra ondersteuning en financiering nodig om de kansen voor deze leerlingen te vergroten.  
Het Jeugdeducatiefonds stelt basisscholen in staat om kinderen te geven wat ze nodig hebben. Zowel voor het individuele kind, als voor de gehele klas, zoals leermaterialen, gezonde voeding, extra begeleiding of kindercoaching, een bed of leesboeken voor thuis, winterkleding of geld voor een schoolreis.  

 

 

 

raad van toezicht

Klaar Snieders Voorzitter

Klaar Snieders

"Ieder kind is op bepaalde momenten gebaat bij een steuntje in de rug. Voor het ene kind bestaat dit steuntje uit extra bijles, voor het andere kind uit het beschikbaar stellen van bepaalde leermiddelen. 
Ik zou willen dat dit steuntje voor alle kinderen beschikbaar is. Omdat dit nog niet zo is,  zet ik me in voor Jeugdeducatiefonds.

In mijn dagelijkse leven werk ik als zelfstandig ondernemer en interim manager.

 

Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting ‘De Kleine Zaal om de hoek’
Lid RvC stichting ‘Welbions Hengelo’
Lid RvC Vorm Holding te Rotterdam

Rob Peelen Penningmeester

Rob Peelen

In Nederland groeit één op de acht kinderen in armoede op. Er zijn zelfs scholen waar dit aantal nog vele malen hoger ligt. Deze kinderen lopen achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet nodig hoeft te zijn en we met elkaar het verschil kunnen maken. Ik ken het Jeugdeducatiefonds al sinds de oprichting enkele jaren geleden. Door een optimale samenwerking met scholen, gemeenten en andere maatschappelijke initiatieven slaagt het Jeugdeducatiefonds erin steeds meer kinderen te bereiken en te helpen. Onze droom is om alle kinderen gelijke kansen te geven.

Nevenfuncties: Geen

Charles Eijsbouts Secretaris

Charles Eijsbouts

"Mijn enthousiasme voor het Jeugdeducatiefonds komt van de mooie periode die ik mocht meemaken in de beginjaren van het Jeugdsportfonds dat hetzelfde opwekkende uitgangspunt heeft: het vermijden van uitsluiting wegens geldgebrek."

Nevenfuncties:
Voorzitter RvC H&S Holding te Barneveld
Lid RvC Voerman International BV te Den Haag
Lid RvC SAS Les Vignobles VILLEBOIS te Seigy, Frankrijk

Floris Jan Masmeijer

Floris Jan Masmeijer

"Ik ondersteun van harte de missie van het Jeugdeducatiefonds. Ik vind dat álle kinderen hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en met mijn ervaring en kennis wil ik mij graag inzetten om dit samen met anderen te realiseren."

Nevenfuncties: Geen

Nadia Adnani

Nadia Adnani

"Elk kind heeft recht op opleiding en moet zijn of haar talent kunnen ontplooien. Maar niet ieder kind heeft van huis uit die mogelijkheden. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Vol overtuiging en met enthousiasme zet ik me graag in voor deze maatschappelijk belangrijke missie van het Jeugdeducatiefonds."


In het dagelijks leven werk ik als advocaat.

Nevenfuncties:
Lid RvT stichting Marmoucha
Lid RvT CNV

ambassadeurs

Harrie Postma

Harrie Postma

"De afgelopen 15 jaar heb ik mij ingezet voor het Jeugdsportfonds, samen met het Jeugdcultuurfonds leveren beide fondsen een prachtige bijdrage aan het vergroten van participatiekansen van kinderen in een achterstandssituatie. Waarom een Jeugdeducatiefonds? Omdat de invloed van een nadelige sociaaleconomische situatie de schoolkansen en de talentontwikkeling van kinderen vermindert. Ons motto is 'ontwikkeling voor álle kinderen'. Dat moet toch meer mensen aanspreken!"

Mireille Geus

Mireille Geus

Mireille Geus is schrijfster en schrijfcoach. Van letters, woorden en zinnen bouwt ze verhalen met samenhang en spanning. Als onze ambassadeur luistert ze naar wat er leeft en helpt ze mee om het verhaal van het Jeugdeducatiefonds te verspreiden: alle kinderen hebben recht op alles. Maar niet alle kinderen krijgen wat ze verdienen. Zo’n sprookje is het helaas nog niet. Niet alle kinderen krijgen die kans, dus er valt nog veel werk te doen.

Zie voor verdere info: www.mireillegeus.nl en www.schrijfcoach.biz

foto: Quintalle Nix

ANBI

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zijn verplicht gegevens te publiceren. Zie voor alle gegevens de link.

Statutaire naam: Stichting Jeugdeducatiefonds
Statutaire zetel: gemeente Amsterdam
Handelsnaam: Jeugdeducatiefonds
Postadres: Schipholweg 97 2316 XA Leiden
Telefoonnummer: 06-51371373
Internetadres: www.jeugdeducatiefonds.nl
E-mailadres: info@jeugdeducatiefonds.nl

RSIN: 855055662
Kamer van Koophandel: 63015811

Bestuur
Klaartje Snieders, voorzitter
Rob Peelen, penningmeester
Floris Jan Masmeijer, bestuurslid
Charles Eijsbouts, bestuurslid
Nadia Adnani, bestuurslid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

ANBI-gegevens Jeugdeducatiefonds

documenten