organisatie

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

"Ik was al bekend met het werk van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds is opgezet in navolging van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en vult een hiaat dat wij als maatschappij nog niet goed hebben opgevuld. De doelstelling van dit fonds steun ik volledig. Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is altijd mijn drijfveer geweest. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in een gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties." Hij vervolgt: "Het is fantastisch om te zien dat er in zo korte tijd al zoveel bedrijven en particulieren zijn aangesloten bij het Jeugdeducatie fonds door 'klasgenoot' te zijn en zo met geld en diensten een bijdrage te leveren voor de kinderen. De opgave is nu dat meer basisscholen en nog meer 'klasgenoten' zich aansluiten, zodat nog veel meer kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen."

Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: "Met de komst van Hans zijn we als bestuur erg tevreden. Zijn kennis, kunde en levenservaring gaat hij nu inzetten voor dit prachtige fonds waarbij het van belang is dat we de verbinding weten te vinden tussen onderwijs, ondernemingen, private ondersteuners en politiek. Om zo kinderen die het minder hebben niet de dupe te laten worden en ze een kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zodat ze straks ook echt mee kunnen doen in onze samenleving."

Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 

Arie Schilling Coördinator Jeugdeducatiefonds

Arie Schilling

Werkgebied: provincies Utrecht, Noord-Holland behalve Amsterdam, Zuid-Holland en Zeeland.

Arie Schilling werkt als coördinator bij het Jeugdeducatiefonds. Vanuit zijn jarenlange ervaring in het primair onderwijs onderhoudt hij onder andere de contacten met de gecertificeerde scholen en het afhandelen van de aanvragen die bij het Jeugdeducatiefonds worden gedaan.

“Het werk dat ik voor het Jeugdeducatiefonds doe, past goed bij me met mijn ervaring op school. Het is algemeen bekend, dat er meer geld in het basisonderwijs nodig is om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

Het Jeugdeducatiefonds springt hierop in en ondersteunt kinderen uit minimagezinnen om hun gelijke kansen te bieden. In mijn contacten met collega's in het basisonderwijs blijkt, dat hier grote behoefte aan is. Het gaat leraren aan het hart als ze kinderen niet kunnen geven wat nodig is. De financiële ruimte is beperkt en het Jeugdeducatiefonds springt bij zodat ze meer kunnen doen als dat nodig is. De kracht van het Jeugdeducatiefonds zit in het gemak. Als een school gecertificeerd is, worden de aanvragen met een paar klikken ingediend. Dat doet de leerkracht, want die weet precies wat er nodig is. Eenvoudiger kan niet. Het is geen wonder, dat steeds meer scholen de weg naar het Jeugdeducatiefonds weten te vinden."

Melissa Gerth Beleidsmedewerker

Melissa Gerth

Melissa Gerth werkt als beleidsmedewerker bij het Jeugdeducatiefonds. Hierbij richt zij zich op de theoretische onderbouwing, het analyseren van de aanvragen en de samenwerkingen met verschillende partners.

"Uiteindelijk gaat het allemaal om het kind, daar doen we het voor. Ieder kind moet kunnen dromen en verdient de kans deze waar te kunnen maken. Ieder kind gun ik het om de wereld en al haar mooie kleuren, geuren en smaken te ontdekken. Bovenal wens ik voor ieder kind dat zij vertrouwen in zichzelf krijgen, hun talenten kunnen vergroten en zich op alle vlakken kunnen ontwikkelen. De creativiteit, onbevangenheid en dromen van een kind zouden nooit beperkt mogen worden. Niet door de wijk waarin ze opgroeien; niet door hun achtergrond of het opleidingsniveau van hun ouders en niet door armoede."

Leonie Ruiter Hoofd Fondsenwerving

Leonie Ruiter

Leonie Ruiter werkt als sr. relatiemanager en fondsenwerver bij het Jeugdeducatiefonds. Zij richt zich primair op bedrijven, maar ook op vermogende particulieren.

"Ik heb jaren voor een internationale kinderontwikkelingsorganisatie gewerkt, maar kwam steeds meer tot de conclusie dat er in eigen land ook nog genoeg te verbeteren is als het gaat om kansengelijkheid voor kinderen. Te veel kinderen in Nederland groeien op in armoede en lopen daardoor op jonge leeftijd een achterstand op die hun gehele leven gevolgen zal hebben. En daarom is het zo belangrijk dat elk kind de kans krijgt zich maximaal te ontwikkelen. Armoede mag nooit een belemmering zijn voor talentontplooiing. 
De werkwijze van het Jeugdeducatiefonds spreekt mij aan omdat we vertrouwen op het beoordelingsvermogen van leerkrachten, waarmee eventuele drempels om hulp in te schakelen worden weggenomen. En het is een kleine organisatie, met korte lijntjes, maar wel één met maximale impact. Bedrijven en vermogende particulieren die ons ondersteunen waarderen de eenvoud van onze werkwijze en de mogelijkheid om heel gericht, lokaal kinderen in armoede te helpen. Ik ben trots dat ik een bijdrage kan leveren aan deze mooie organisatie."

Anna Houwers Junior Fondsenwerver

Anna Houwers

"Ieder kind heeft recht op de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en zich thuis te voelen op school. Armoede, zichtbaar en onzichtbaar, perkt die mogelijkheid en dat gevoel vergaand in en daarmee ook de toekomst van deze kinderen.

Ik ben er trots op dat ik de kans heb gekregen samen met het Jeugdeducatiefonds basisscholen te helpen hun kinderen te steunen in het ontwikkelen van hun talenten – hoe uiteenlopend ook. De laagdrempeligheid van het Jeugdeducatiefonds geeft basisscholen de kans om snel en effectief hulp in te schakelen waar nodig. Het geeft dan ook veel voldoening om te kunnen werken voor een organisatie waar iedereen gemotiveerd is om hetzelfde doel te bereiken: de wereld van kinderen vergroten en hun talenten ontwikkelen."

Eva Meijboom Junior Fondsenwerver

Eva Meijboom

Eva Meijboom werkt als jr. fondsenwerver. Zij ondersteunt met name Leonie die zich primair richt op bedrijven, maar ze helpt ook Ingrid met het werk met fondsen en gemeenten.
“Het Jeugdeducatiefonds werkt snel en effectief. Zonder al te veel administratie kan een leraar/school hiermee zijn leerlingen significant steunen. De hulp, in de concrete vormen die het fonds biedt, versterkt de vertrouwensband tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouder, maar bovenal verbetert het de kansen voor kinderen die leven in armoede in Nederland. Ik wilde aan de slag achter de schermen van het onderwijs, zonder echt goed te weten waar ik naar zocht. Toen ik deze kans bij het Jeugdeducatiefonds zag, greep ik die meteen, want een betere baan kon ik me niet voorstellen. Ieder kind verdient een gelijke kans, en het is schokkend in hoeverre dat niet het geval is op dit moment. Van jongs af aan zag ik in Rotterdam, de stad waarin ik nog altijd thuis ben, hoe groot de verschillen tussen arm en rijk zijn, en hoe die als verschillende werelden van elkaar bestaan. Deze scheiding van werelden hoort niet te bestaan. Het kweekt namelijk een kloof die vrijwel nooit overbrugd wordt. Ik ben hierdoor erg blij om te werken als fondsenwerver bij het jeugdeducatiefonds en me in te zetten voor kansengelijkheid in het onderwijs.”

Angel Peelen Financieel Controller

Angel Peelen

Angel Peelen is sinds 1 mei 2022 werkzaam bij het Jeugdeducatiefonds. Zij houdt zich bezig met de dagelijkse financiële administratie. Tevens is zij samen met de accountant verantwoordelijk voor de samenstelling van de subsidieverantwoordingen en het opstellen van de jaarrekening. 

'Na mijn jarenlange ervaringen als controller bij een kinderopvang- en welzijnsorganisatie wil ik mij nu inzetten bij een organisatie waar de kansenongelijkheid bij kinderen zoveel mogelijk wordt beperkt. Ik vind het onacceptabel dat er zoveel kinderen opgroeien die worden belemmerd in hun ontwikkeling, doordat simpelweg de financiën ontbreken in het gezin waarin zij opgroeien. Het is ontzettend verdrietig dat er zoveel kinderen zijn die stress door armoede ervaren. Ik vind het dan ook heel mooi dat het Jeugdeducatiefonds hier het verschil voor kinderen in kan maken, hoewel het uiteraard spijtig is dat het nodig is. Ik ben dan ook heel trots dat ik bij zo’n mooie organisatie mag werken.'

Barbara Spekman Financieel Medewerker

Barbara Spekman

Ik heb een jaar verpleegkunde gestudeerd. Tijdens dit jaar leerde ik niet alleen dat verpleegkunde niets voor mij is, maar ook hoe groot en breed de impact kan zijn van armoede op de kwaliteit van iemands leven. Stress, het wonen in een ongezonde omgeving, minder toekomen aan leren, kunnen allemaal bijdragen aan een slechtere gezondheid en een lagere levensverwachting. Daarom ben ik blij dat ik mag werken bij het Jeugdeducatiefonds, dat zich inzet om de armoede-ongelijkheid te verminderen.

Malou Brauers Medewerker Scholencontact

Malou Brauers

Werkgebied: Amsterdam en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Malou Brauers werkt als Medewerker Scholencontact bij het Jeugdeducatiefonds. Haar werkervaring als wetenschappelijk onderzoeker in de jeugdzorg en als leerkracht in het primair onderwijs gebruikt zij bij het Jeugdeducatiefonds om leerkrachten te ondersteunen bij een snelle inzet van effectieve interventies.

“In het onderwijs en in de jeugdzorg duurt het inzetten van de juiste hulpmaatregelen vaak lang en dat is zorgelijk voor de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. Leerkrachten zien hoeveel impact armoede heeft op het dagelijks functioneren van hun leerling en de groep. Wanneer hulp te lang op zich laat wachten worden verschillen steeds groter. Het Jeugdeducatiefonds biedt middelen om hulp op een snelle manier te realiseren zodat kinderen ook snel verbetering merken."

Wenda Post-Gall Medewerker Scholencontact

Wenda Post-Gall

Werkgebied: pvovincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Vanuit mijn werkervaring als brugfunctionaris weet ik als geen ander hoe belangrijk de leefomgeving van een kind is. Wanneer de leefomgeving niet optimaal is om wat voor reden dan ook, kunnen we niet wegkijken maar moeten we iets doen. De vele gezichten die armoede kent hebben een grote invloed op het kind en ouders. Leerkrachten, brugfunctionarissen, IB'ers, directeuren etc. kunnen hier het verschil maken. Dat gegeven is nu net waarom ik de missie & visie van het  Jeugdeducatiefonds graag uitdraag als medewerker scholencontact.
Vaak als je kinderen vraagt op latere leeftijd wie het verschil heeft gemaakt in zijn of haar moeilijke situatie is dat vaak de leerkracht. Ik hoop dat ik de scholen mag ondersteunen bij deze rol en waar nodig graag het schoolteam helpen hun ideeën te verwezenlijken in het creëren van kansgelijkheid. Zij weten als geen ander wat hun leerlingen nodig hebben.
De leerkracht is een van de sleutels om kinderen betere en gelijke kansen te geven.
Dit alles geef ik dan ook graag door aan het aanstormend onderwijs talent tijdens mijn werk/colleges op de PABO aan Hanze Hogeschool in het mooie Groningen.

Linde Meijer Fondsenwerver

Linde Meijer

Ik ben blij om als fondsenwerver een bijdrage te mogen leveren aan een organisatie die zich met zoveel passie inzet voor een gezamenlijk doel: gelijke ontwikkelingskansen voor ieder kind. De groei die het Jeugdeducatiefonds doormaakt laat zien dat scholen behoefte hebben aan extra steun om kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Ieder kind moet met een goedgevulde maag aan de schooldag kunnen beginnen, mee kunnen op schoolreisje en zich fijn voelen op school. Juffen en meesters kunnen met hulp van het Jeugdeducatiefonds het verschil maken voor een kind. Samen verkleinen we kansongelijkheid en maken we de wereld van kinderen groter!

Mariëlle Arnoldus Relatiemanager

Mariëlle Arnoldus

Mariëlle Arnoldus werkt als relatiemanager bij het Jeugdeducatiefonds. Ze onderhoudt contact met lokale overheden.

“Als klein meisje ging ik iedere verjaardag langs alle visite met een geknutselde spaarpot én de vraag om geld voor arme kinderen in Afrika. Je kan dus wel zeggen dat mijn drive om kansenongelijkheid aan te pakken er al vroeg in zat. De afgelopen jaren leerde ik bij verschillende non-profitorganisaties dat kansenongelijkheid ook veel dichterbij huis speelt. En ik leerde dat goede samenwerkingen met (lokale) overheden onmisbaar zijn om een verschil te maken. Ik ben trots dat ik me bij het Jeugdeducatiefonds juist met deze samenwerkingen bezighoud. Allen samen kunnen we zorgen dat je wieg niet langer je kansen op school bepaalt.”

Isabelle Zielinski Office Manager

Isabelle Zielinski

Isabelle Zielinski werkt als office manager bij het Jeugdeducatiefonds. Als office manager is Isabelle verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en houdt ze de social media en website up to date. Je kan haar altijd bereiken voor vragen over de werkzaamheden van het Jeugdeducatiefonds, contact met Hans Spekman of voor persgerelateerde vragen. 

Dennis Brekelmans financieel controller

Dennis Brekelmans

Het is een vreemde gewaarwording om te ondervinden hoe groot het armoedeprobleem daadwerkelijk is in een rijk land als Nederland, maar dat is helaas de realiteit. Armoede en kansenongelijkheid beperkt kinderen in hun ontwikkeling en potentie en heeft uiteindelijk daarmee ook voor de Nederlandse economie en maatschappij een enorme impact. Dat maakt het werk wat Stichting Jeugdeducatiefonds doet des te belangrijker. Het is heel mooi om te zien dat we echt het verschil kunnen maken en ik ben blij, trots en dankbaar dat ik daar een steentje aan bij mag dragen.

Sophie Hintzbergen Stagiair

Sophie Hintzbergen

"Mijn naam is Sophie Hintzbergen, ik ben 24 jaar en studeer Sociologie. Mijn master heet officieel Contemporary Social Problems en in het kader van maatschappelijke problemen – zoals armoede – ga ik de komende maanden afstuderen bij jullie! Ik heb er veel zin in."

Kees Bol Regiocoördinator

Kees Bol

Met zeer veel ervaring in het onderwijs en met armoedeproblematiek ondersteunt hij de scholen in de regio Rijnmond.

Marjan Schuman Regiocoördinator

Marjan Schuman

In Venlo is Marjan onder meer werkzaam in het project 'Maak Armoede Bespreekbaar'. Zo is ze bekend met wat er op de scholen speelt. "Ik verwacht veel voldoening te vinden in het werken voor het Jeugdeducatiefonds, omdat dit fonds uitgaat van het inschattingsvermogen van de leerkrachten die de kinderen dag in dag uit zien."

Joep de Boer Regiocoördinator

Joep de Boer

Joep heeft enorm veel ervaring in het basisonderwijs en is bijna 40 jaar directeur geweest op allerlei verschillende scholen. "Graag zet ik mij de komende jaren in om de verbinding tussen scholen en gemeenten te maken en zo talentontwikkeling voor alle kinderen mogelijk te maken."

Kees Huisman Regiocoördinator

Kees Huisman

Kees is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs. Met zijn taak als projectcoördinator zijn er kansrijke projecten binnen en buiten de scholen gerealiseerd. Kees heeft zich hard gemaakt voor de kwetsbare situatie van kinderen en hun ouders. 

"Mijn ervaring neem ik mee met als doel kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst."

Valerie van Maarseveen regiocoördinator

Valerie van Maarseveen

Als moeder van 2 schoolgaande jongens ligt educatie mij aan het hart. Ik heb gewerkt in de zorg als coach medezeggenschap deelraad cliënten. Vanuit deze coachende rol hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen.

Louisa Reichardt regiocoördinator

Louisa Reichardt

Na een lange carrière in het onderwijs, als leerkracht en directeur, staat voor mij nog steeds één ding voorop: Gelijke kansen voor alle kinderen. Armoede binnen een gezin kan deze gelijke kansen op een nadelige manier beïnvloeden. Het Jeugdeducatiefonds probeert door middel van een financiële impuls aan scholen en/of gezinnen de gevolgen van armoede te bestrijden en zo gelijke kansen voor elk kind te creëren. Hoe mooi is het om hieraan je steentje te mogen bijdragen.

Philip Pietermaat Regicoördinator

Philip Pietermaat

Philip heeft 21 jaar gewerkt als school maatschappelijk werker in het speciaal basisonderwijs. Met deze achtergrond weet hij als geen ander hoe het sociaal maatschappelijk werkveld functioneert in deze regio. Nu helpt hij het Jeugdeducatiefonds door de scholen te ondersteunen met zijn brede kennis van de vele sociale/educatieve partijen in Rotterdam. Hij is in de ochtend van maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar voor het Jeugdeducatiefonds.

Erik Wassens regiocoördinator

Erik Wassens

Mijn naam is Erik Wassens. Ik ben geboren in Haaksbergen en woon daar nu nog steeds met mijn vrouw en 2 kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om sportief bezig te zijn en vind je mij op het voetbalveld en op de tennisbaan. Ik zet mij graag in voor het Jeugdeducatiefonds. Inmiddels ken ik het fonds al ruim 4 jaar en wil ik graag nog actiever deel uit gaan maken om de kansengelijkheid te vergroten en ervoor te zorgen dat elk kind de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft.

Annet Steenbergen regiocoördinator

Annet Steenbergen

Ik werk al vele jaren in en om het onderwijs en heb al veel schrijnende situaties voorbij zien komen.

Heel mooi dat ik nu via het Jeugdeducatiefonds samen met scholen en gemeenten een bijdrage mag leveren om kinderen écht betere kansen te geven. Daar zet ik mij graag voor in!

Deniz Dönmez Vrijwilliger

Deniz Dönmez

Deniz richt zich vanuit zijn achtergrond op de professionalisering van de organisatie.

“Het is onbestaanbaar in Nederland dat er nog zoveel kinderen opgroeien in armoede en daardoor niet mee kunnen doen. Samen met het Jeugdeducatiefonds wil ik werken aan het bereiken en het tegengaan van armoede bij kinderen.”

Jan Schuurman Hess regiocoördinator

Jan Schuurman Hess

Armoede woont achter vele deuren, en stress en onzekerheid zijn dan, als zo vaak, vertrouwde bondgenoten. Opgroeien achter zo’n deur betekent voor een kind leren zwijgen. Een meester of juf kun je vaak wel vertrouwen. En daar gaat het hier om. Het Jeugdeducatiefonds helpt de meester en de juf als er iets nodig is om steun te organiseren of mogelijk te maken. Dat doet het JEF in de stad maar ook daarbuiten, zoals in de provincie Zeeland, waar ik zo mee verbonden ben.  Met bescheiden ervaring in het onderwijs help ik graag mee waar ik kan.

Suzanne Jacobs Fondsenwerver Nalatenschappen

Suzanne Jacobs

Mijn naam is Suzanne Jacobs. Sinds 30 jaar ben ik actief in het onderwijs in verschillende rollen; van juf, intern begeleider, orthopedagoog in het basis- en speciaal onderwijs en als schoolbegeleider bij verschillende onderwijsadviesdiensten. Daarnaast ben ik moeder van 2 pubers van 12 en 14 jaar.  

Tijdens mijn werk op scholen heb ik vaak schrijnende situaties gezien, waarbij armoede een rol speelde. Helaas kon ik daar toen weinig aan doen. Dat was voor mij erg frustrerend. Ik ben daarom erg blij om voor het JEF (Jeugdeducatiefonds) iets te kunnen betekenen. Ik vind dat alle kinderen maximale ontwikkelingskansen verdienen, ook kinderen in armoede.  

Ik ben ook ondernemer. In 2008 heb ik ZIEN in de Klas opgericht vanuit mijn passie om kwetsbare kinderen te helpen. Goed onderwijs is daarvoor dé basis. Ook met mijn bedrijf steunen we het JEF, omdat wij vinden dat en de overheid en de private sector een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, als het gaat om het creëren van gelijke kansen. Daarom dragen wij graag bij aan het mooie werk van het JEF! We zijn een trotse Klasgenoot (donateur). 

Zowel door ervaringen in de privé sfeer omtrent nalatenschappen en door het uitwerken van mijn eigen nalatenschapswensen, heb ik uitvoerig kennis genomen van deze materie.  

Graag ga ik in gesprek met mensen die overwegen (een deel van) hun vermogen na te laten aan het JEF. Een verkennend gesprek kan, geheel vrijblijvend, telefonisch maar ik kom ook graag op de koffie. 

missie & visie

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.
Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en de intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Leerlingen uit de armste gezinnen doen het minder goed op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen en dat ligt niet aan hun verstand. 
Kinderen tot en met 12 jaar lopen een bovengemiddeld risico op armoede: in 2017 zijn dit ongeveer 200.000 kinderen. Mede door de corona pandemie en de hoge inflatie is dit aantal enkel toegenomen. Rond 60% van deze kinderen groeit op in een gezin waarvan één of beide ouders werken.  

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. We werken aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede, waarbij we het patroon van armoede doorbreken en het kind centraal stellen samen met de mensen in wie het kind vertrouwen heeft.

Op korte termijn leidt armoede tot minder welbevinden en meer sociale uitsluiting. Op middellange termijn zorgt het voor slechtere schoolprestaties en probleemgedrag. Voor de  langere termijn: een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als volwassene. 

Onlangs presenteerden wij samen met ABN AMRO het onderzoek ‘Gevolgen van kansenongelijkheid’ uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.  Ongelijkheid in toegang tot hulpbronnen, zoals boeken thuis, kunnen sporten, culturele activiteiten, of het hebben van een eigen kamer of fiets, zorgt ervoor dat kinderen die niet of onvoldoende toegang tot hulpbronnen hebben, lager scoren op de CITO- eindtoets.
 
Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in armoede. Dit doen wij door samen te werken met basisscholen.  
 
Scholen met een meerderheid aan kinderen die opgroeien in armoede hebben meer dan andere scholen extra financiering nodig om achterstanden in te halen en de kansen voor deze leerlingen te vergroten. Daar waar de sociale context en de financiële middelen zeer beperkt zijn, kan een extra steuntje in de rug het verschil maken voor de rest van hun leven.  

bestuur

Klaar Snieders Voorzitter

Klaar Snieders

"Ieder kind is op bepaalde momenten gebaat bij een steuntje in de rug. Voor het ene kind bestaat dit steuntje uit extra bijles, voor het andere kind uit het beschikbaar stellen van bepaalde leermiddelen. 
Ik zou willen dat dit steuntje voor alle kinderen beschikbaar is. Omdat dit nog niet zo is,  zet ik me in voor Jeugdeducatiefonds.

In mijn dagelijkse leven werk ik als zelfstandig ondernemer en interim manager.

 

Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting ‘De Kleine Zaal om de hoek’
Lid RvC stichting ‘Welbions Hengelo’
Lid RvC Vorm Holding te Rotterdam

Rob Peelen Penningmeester

Rob Peelen

In Nederland groeit één op de acht kinderen in armoede op. Er zijn zelfs scholen waar dit aantal nog vele malen hoger ligt. Deze kinderen lopen achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet nodig hoeft te zijn en we met elkaar het verschil kunnen maken. Ik ken het Jeugdeducatiefonds al sinds de oprichting enkele jaren geleden. Door een optimale samenwerking met scholen, gemeenten en andere maatschappelijke initiatieven slaagt het Jeugdeducatiefonds erin steeds meer kinderen te bereiken en te helpen. Onze droom is om alle kinderen gelijke kansen te geven.

Nevenfuncties: Geen

Charles Eijsbouts Secretaris

Charles Eijsbouts

"Mijn enthousiasme voor het Jeugdeducatiefonds komt van de mooie periode die ik mocht meemaken in de beginjaren van het Jeugdsportfonds dat hetzelfde opwekkende uitgangspunt heeft: het vermijden van uitsluiting wegens geldgebrek."

Nevenfuncties:
Voorzitter RvC H&S Holding te Barneveld
Lid RvC Voerman International BV te Den Haag
Lid RvC SAS Les Vignobles VILLEBOIS te Seigy, Frankrijk

Floris Jan Masmeijer Bestuurslid

Floris Jan Masmeijer

"Ik ondersteun van harte de missie van het Jeugdeducatiefonds. Ik vind dat álle kinderen hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en met mijn ervaring en kennis wil ik mij graag inzetten om dit samen met anderen te realiseren."

Nevenfuncties: Geen

Nadia Adnani Bestuurslid

Nadia Adnani

"Elk kind heeft recht op opleiding en moet zijn of haar talent kunnen ontplooien. Maar niet ieder kind heeft van huis uit die mogelijkheden. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Vol overtuiging en met enthousiasme zet ik me graag in voor deze maatschappelijk belangrijke missie van het Jeugdeducatiefonds."


In het dagelijks leven werk ik als advocaat.

Nevenfuncties:
Lid RvT stichting Marmoucha
Lid RvT CNV

ambassadeurs

Harrie Postma

Harrie Postma

"De afgelopen 15 jaar heb ik mij ingezet voor het Jeugdsportfonds, samen met het Jeugdcultuurfonds leveren beide fondsen een prachtige bijdrage aan het vergroten van participatiekansen van kinderen in een achterstandssituatie. Waarom een Jeugdeducatiefonds? Omdat de invloed van een nadelige sociaaleconomische situatie de schoolkansen en de talentontwikkeling van kinderen vermindert. Ons motto is 'ontwikkeling voor álle kinderen'. Dat moet toch meer mensen aanspreken!"

Mireille Geus

Mireille Geus

Mireille Geus is schrijfster en schrijfcoach. Van letters, woorden en zinnen bouwt ze verhalen met samenhang en spanning. Als onze ambassadeur luistert ze naar wat er leeft en helpt ze mee om het verhaal van het Jeugdeducatiefonds te verspreiden: alle kinderen hebben recht op alles. Maar niet alle kinderen krijgen wat ze verdienen. Zo’n sprookje is het helaas nog niet. Niet alle kinderen krijgen die kans, dus er valt nog veel werk te doen.

Zie voor verdere info: www.mireillegeus.nl en www.schrijfcoach.biz

foto: Quintalle Nix

ANBI

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zijn verplicht gegevens te publiceren. Zie voor alle gegevens de link.

Statutaire naam: Stichting Jeugdeducatiefonds
Statutaire zetel: gemeente Amsterdam
Handelsnaam: Jeugdeducatiefonds
Postadres: Schipholweg 97 2316 XA Leiden
Telefoonnummer: 06-51371373
Internetadres: www.jeugdeducatiefonds.nl
E-mailadres: info@jeugdeducatiefonds.nl

RSIN: 855055662
Kamer van Koophandel: 63015811

Bestuur
Klaartje Snieders, voorzitter
Rob Peelen, penningmeester
Floris Jan Masmeijer, bestuurslid
Charles Eijsbouts, bestuurslid
Nadia Adnani, bestuurslid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

ANBI-gegevens Jeugdeducatiefonds

documenten