goed om te weten

Blij met vervolg schoolmaaltijdenprogramma in 2024 en subsidie brugfunctionarissen

Inmiddels krijgen 220.000 leerlingen een maaltijd op school of thuis. Vandaag op Prinsjesdag is bevestigd dat er komend jaar € 166 miljoen beschikbaar is voor heel 2024 om het schoolmaaltijdenprogramma doorgang te geven. Daarnaast komt er ook € 52 miljoen beschikbaar om brugfunctionarissen in te zetten op scholen. Zij slaan de brug tussen ouders, kind en de school en zorgen dankzij hun preventieve inzet voor ontwikkelingskansen voor alle kinderen. “Met beide berichten zijn we ontzettend blij”, reageert Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, die zich inzet voor maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Het Jeugdeducatiefonds maakt zich hard voor meer brugfunctionarissen op scholen waar veel kinderen in armoede opgroeien en voert samen met het Rode Kruis het programma Schoolmaaltijden uit.

Behoefte aan brugfunctionarissen op scholen groot

Het Jeugdeducatiefonds wil dat op elke school waar kinderen die opgroeien in armoede een brugfunctionaris komt. Op 20 scholen in Nederland zijn brugfunctionarissen gestart, dit is een samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. Spekman: “De brugfunctionaris slaat een brug tussen ‘de wereld op school’ en de ‘thuiswereld’ van kinderen en is laagdrempelig benaderbaar voor kinderen en ouders. Kinderen die stress hebben door hun thuissituatie kunnen niet goed leren, dat heeft niets met hun verstand te maken. De brugfunctionaris biedt gezinnen een luisterend oor, herkent signalen op het gebied van bijvoorbeeld zorg en armoede en helpt ouders de weg te vinden naar hulp en voorliggende voorzieningen. We merken elke dag weer op onze scholen dat de behoefte aan een brugfunctionaris heel groot is, het helpt het ontzorgen van leraren. Dit nieuws is daarom heel mooi”.

Gevulde maag basisvoorwaarde om te leren

De doorgang van het schoolmaaltijden programma is goed nieuws. “Een gevulde maag is de basisvoorwaarde om goed te kunnen leren” vertelt Spekman. “Dankzij gezond en gevarieerd eten zitten de kinderen met meer energie in de klas en kunnen ze zich beter concentreren en actiever meedoen met de lessen. Dit geeft rust in de klas, ook voor de leerkrachten. Daarnaast ervaren ouders minder stress. We merken dat de school steeds meer een plek wordt waar ouders vanuit vertrouwen verder worden geholpen”.

Dankzij het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds krijgen al 220.000 leerlingen een gratis maaltijd op school of ontvangen ouders een boodschappenkaart. Voor het programma stelde het ministerie van OCW 100 miljoen euro beschikbaar voor 2023. Nu komt er ook 166 miljoen euro beschikbaar voor 2024. Spekman: “We gaan vanuit vertrouwen in school en ouders en zonder stigma verder werken aan een nog hoger bereik”.

page1image60949440

Scholen in meer dan de helft van de gemeenten organiseert maaltijd op school

Inmiddels doen 1600 scholen mee met het programma, waarvan tweederde (1100 scholen) via het Jeugdeducatiefonds worden ondersteund met het organiseren van een gratis maaltijd op school voor circa 205.000 kinderen. In iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten doen scholen mee aan het organiseren van maaltijden op school (178 van de 342 gemeenten). Meer dan 10.000 ouders ontvangen een boodschappenkaart via het Rode Kruis. Daarmee worden bijna 15.000 leerlingen geholpen.

Over het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in voor een samenleving waarin álle kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen, ook als er thuis weinig geld is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. En dat ligt niet aan hun verstand. Het Jeugdeducatiefonds helpt via scholen individuele kinderen en de hele klas. Van bijles tot een excursie naar de natuur, maar ook een bed of bureau voor thuis. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en de intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.

 

Onderzoek: Een derde van de kinderen op basisschool leeft in een stressvolle thuissituatie

Bijna een op de drie basisschoolleerlingen in groep 5 kampt met stressvolle situaties thuis, veroorzaakt door bijvoorbeeld financiële zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar kinderen gemiddeld meer stress ervaren en minder mogelijkheden hebben om te ontspannen, liggen de gemiddelde leerprestaties lager. Toegang tot cultuur en andere vormen van ontspanning hebben net als een stijging van het gezinsinkomen een positieve invloed op de leerprestaties.

Het onderzoek ‘Kansenongelijkheid in Nederland’ is uitgezet onder een representatieve steekproef van basisscholen in heel Nederland. Uit de resultaten blijkt verder dat 38 procent van de kinderen opgroeit in gezinnen waar bezuinigd is op basisbehoeften. 28 procent van de gezinnen heeft moeite met het voldoen van de schoolbijdrage. Het is de tweede keer dat het onderzoek is uitgevoerd onder basisschoolleraren. Dit jaar is vanwege de dalende koopkracht in Nederland de vraag naar (financiële) stress toegevoegd aan het onderzoek.

Effect inkomen op leerprestaties kinderen

De thuissituatie, omgevingsfactoren en onderwijskwaliteit spelen elk een aanzienlijke rol in de verschillen in leerprestaties en CITO-scores tussen basisschoolleerlingen. Kinderen die opgroeien in gezinnen met een lager inkomen (minder dan 20.000 euro) krijgen gemiddeld genomen een kaderberoepsgericht advies, terwijl kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen (40.000) gemiddeld genomen een havo-advies krijgen. Vertaald naar het verwachte jaarinkomen van de kinderen kan dat zomaar 1.750 euro schelen.

Interessant genoeg blijkt uit het onderzoek dat als kinderen meer mogelijkheden hebben om te ontspannen, zoals sporten, de natuur ontdekken of logeren bij vriendjes, dit ook een positief effect heeft op hun leerprestaties. Sinds het einde van de coronacrisis is er enige verbetering te zien. Basisschoolleerlingen hebben weer meer sociale contacten en genieten vaker van uitjes zoals theater, pretparken, de natuur en zomervakanties.

Gelijke kansen

Toch genieten nog niet alle kinderen van deze verbetering: 1 op de 3 heeft geen toegang tot deze vormen van ontspanning. Serieuze investeringen vanuit gemeenten en het bedrijfsleven in bijvoorbeeld sportclubs, cultuur en schoolmaaltijden zouden dat kunnen verbeteren. “Een schrikbarende hoeveelheid kinderen groeit op met financiële stress thuis. Dit doet veel met hun kansen. Het is goed om te beseffen dat de meeste van deze kinderen bij elkaar in de klas zitten”, aldus Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. “Belangrijk is dat het onderzoek laat zien dat we niet onmachtig zijn. Wij kunnen er iets aan doen. Voor dekinderen en de samenleving van morgen.”

Onderzoek Gevolgen van kansenongelijkheid

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds in 2021 en 2023 onderzoek gedaan naar de verschillen in hulpbronnen thuis. In een enquête onder basisschoolleerkrachten van groep 5 door heel Nederland is gevraagd naar ontwikkelmogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen thuis. In 2023 is hier financiële stress aan toegevoegd, vanwege de dalende koopkracht in Nederland. Het onderzoek laat zien dat op scholen waar kinderen meer ontspanningsmogelijkheden hebben en minder (financiële) stress ervaren, de gemiddelde leerprestaties hoger zijn. De verbetering van ontspanningsmogelijkheden, zoals sporten, de natuur verkennen of logeren bij een vriendje, en een aanzienlijke stijging in het gezinsinkomen hebben een positieve invloed op leerprestaties. In totaal hebben 784 scholen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 126 in beide edities. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen bestaan in deze hulpbronnen, die op hun beurt weer samenhangen met schoolprestaties.

 Lees hier het volledige onderzoek. 

1 op de 6 scholen start met schoolma­­altijden voor leerlingen

1302 scholen in Nederland krijgen maaltijd thuis of op school door Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds.

1302 scholen in het basis-en voortgezet onderwijs beginnen met het uitgeven van gratis schoolmaaltijden voor leerlingen. Dit betekent dat 1 op de 6 scholen in Nederland maaltijden verzorgt, omdat kinderen regelmatig met een lege maag naar school gaan. Door het schoolmaaltijdenprogramma krijgen duizenden leerlingen een gratis maaltijd via het Jeugdeducatiefonds of een boodschappenkaart, verzorgd door het Rode Kruis.

Voor het programma stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 100 miljoen euro beschikbaar. Leerlingen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat de koelkast goed is gevuld, krijgen zo een maaltijd.

Sinds eind maart kunnen scholen zich aanmelden voor het programma Schoolmaaltijden. Scholen komen in aanmerking voor het programma als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen.

Maaltijden op school
Scholen kiezen zelf hoe ze leerlingen een gratis schoolmaaltijd aanbieden. Twee derde van de scholen kiest voor een gratis maaltijd op school, waarbij de school 9 euro per leerling per week krijgt en zelf een maaltijd verzorgt. Scholen zijn hierin vrij hoe zij dit organiseren. Sommige scholen kiezen ervoor om een lunch of ontbijt te verzorgen met vrijwilligers, andere werken samen met lokale ondernemers.

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: “We zijn blij met het programma, voldoende eten is een basisvoorwaarde voor leren. Maar onze ambitie reikt verder. Dat alle kinderen een bed hebben, of muziekles kunnen volgen. We willen als Jeugdeducatiefonds daarom graag veel tijd, geld en energie om te werken aan gelijke kansen voor alle kinderen en dat gaat niet op een lege maag.”

Boodschappenkaarten
Een derde van de scholen kiest voor een maaltijd thuis, in de vorm van een boodschappenkaart ter waarde van 11 euro per kind per week. Op scholen waar gebruik wordt gemaakt van de boodschappenkaart benaderen de scholen zelf de ouders of verzorgers van de leerlingen, met hulp van het Rode Kruis. De eerste kaarten zijn al uitgedeeld. Inmiddels hebben zo’n 3.000 leerlingen een boodschappenkaart ontvangen. 

Heleen van den Berg, plaatsvervangend directeur Nationale Hulp bij het Rode Kruis: "We horen van ouders dat ze geen geld hebben om fruit voor hun kinderen te kopen, terwijl de kinderen verplicht zijn dat mee te nemen naar school. De boodschappenkaart helpt hierbij, ook omdat mensen zelf kunnen kiezen wat hun kind nodig heeft. Of het nu fruit is of een warme, voedzame maaltijd”

Vooral in Noord- en Zuid-Holland
Het grootste deel van de deelnemende scholen komt uit Zuid-Holland (387) en Noord-Holland (238). In die provincies zijn ook de meeste scholen die aan de voorwaarden voor het programma Schoolmaaltijden voldoen.

Scholen kunnen zich nog altijd aanmelden. Het programma loopt tot 31 december 2023. Meer informatie staat op www.schoolmaaltijden.nl.

Schoolmaaltijden-programma voor primair en voortgezet onderwijs van start

Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis lanceren in samenwerking met het ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap (OCW) het Programma Schoolmaaltijden. Het programma moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in Nederland met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen. Scholen kunnen zich vanaf 29 maart 2023 aanmelden. 

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: ‘We doen dit omdat de nood hoog is. Stijgende supermarktprijzen, hoge energiekosten: het leven is in korte tijd veel duurder geworden. Ook in de schoolklas is dit zichtbaar. Er zijn kinderen die met een lege maag naar school komen, omdat ouders niet de middelen hebben. Dit heeft ongewenste gevolgen voor hun ontwikkeling en leerprestaties.’ 

Voor kinderen die het hard nodig hebben 
Het Programma Schoolmaaltijden richt zich op basisscholen en middelbare scholen waarvan minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Het ministerie van OCW heeft een subsidie van € 100 miljoen beschikbaar gesteld om deze leerlingen onder schooltijd eten aan te bieden. Het programma loopt tot en met 31 december 2023. 

Op school of via thuis 
Het programma biedt scholen twee opties: budget om maaltijden op school te organiseren of hulp aan ouders/verzorgers in de vorm van boodschappenkaarten. Zo kunnen scholen kiezen welke vorm van steun het beste past bij hun wensen, leerlingen en mogelijkheden. 

Vervolg op Boterhammenbar 
Dit nieuwe project sluit aan op de Boterhammenbar, waarmee het Jeugdeducatiefonds de afgelopen maanden al meer dan 500 basisscholen in de gelegenheid stelde om leerlingen maaltijden aan te bieden. Dit succesvolle programma werd mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Meer weten over het Programma Schoolmaaltijden? Lees verder op schoolmaaltijden.nl 

Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

Kinderarmoede is een ingewikkeld probleem dat niet simpelweg door één organisatie op te lossen is. Niet in de laatste plaats omdat de ondersteuning voor gezinnen in armoede al bijna net zo complex is. Toch is het mogelijk om de krachten op een slimme manier te bundelen in de strijd tegen kinderarmoede én daarbij uit te gaan van wat een gezin nodig heeft. Een nieuw pragmatisch stappenplan helpt professionals hierin op weg.  

Voor veel professionals in het sociaal domein, de jeugdgezondheid en het onderwijs is het duidelijk hoeveel impact het opgroeien in armoede op het leven van kinderen heeft. Ze zien hoe kinderen ontwikkelingsachterstanden oplopen, (psychische) gezondheidsproblemen ontwikkelen of worden uitgesloten. En de gevolgen ervan dragen ze vaak een leven lang mee. Maar hoe kun je daar iets aan doen? Het probleem is zo wijdvertakt, zo complex en hardnekkig en er zijn zoveel organisaties betrokken: waar begin je? 

Complexe problemen vragen om organisatienetwerken 
Om professionals hierin op weg te helpen is vanaf vandaag een stappenplan beschikbaar. In vijf stappen worden professionals begeleid met praktische formats en huiswerkopdrachten om een lokaal organisatienetwerk rond kinderarmoede op te bouwen. Zulke organisatienetwerken blijken beter in staat om een complex maatschappelijk probleem te lijf te gaan dan conventionele samenwerkingsstructuren. In een organisatienetwerk staat niet één organisatie centraal, maar werken organisaties en professionals op een open en gelijkwaardige manier samen. Voorwaarde is wel dat alle partijen écht willen samenwerken en zich kunnen vinden in de gezamenlijke missie om kinderarmoede uit te bannen. Het vraagt van organisaties dat ze hun organisatiebelangen ondergeschikt maken in het belang van het kind dat in armoede opgroeit. Op papier is dat vaak gemakkelijk gezegd, de praktijk blijkt weerbarstig. Toch is het mogelijk zo blijkt uit een aantal pilots die al met de aanpak zijn uitgevoerd en waar het stappenplan op is gebaseerd.   

Gemaakt door vijf organisaties 
Ook het stappenplan zelf is vanuit een nauwe samenwerking met verschillende organisaties tot stand gekomen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland, het Jeugdeducatiefonds en Divosa hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Het stappenplan is ontwikkeld voor iedereen die iets wil betekenen in het leven van een kind dat opgroeit in armoede. Het perspectief van dat kind staat daarbij altijd centraal, het stappenplan is dan ook ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen. 

Het gaat om de eerste stap 
Iedereen kan de eerste stap zetten om iets aan kinderarmoede te doen: een professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige. Het gaat er niet zozeer om wie die eerste stap zet, maar eerder dát iemand dat doet. Het draaiboek moedigt initiatiefnemers aan om in actie te komen en geeft met concrete stappen aan hoe ze dat zouden kunnen doen. Daarmee is niet gezegd dat vastligt wat de beste manier is om lokaal kinderarmoede aan te pakken. Het stappenplan is op een lerende manier ontwikkeld en blijft dat ook na de lancering ervan. Dat betekent dat het gebruik ervan in de praktijk regelmatig wordt getoetst en het draaiboek daarop wordt verbeterd. Suggesties voor verbetering en ervaringen met het draaiboek zijn dan ook meer dan welkom. Je kunt je ervaringen mailen naar Kim Houben. 

Meer informatie

Resultaten onderzoek Boterhammenbar

Het aanbieden van een maaltijd op de basisschool heeft een positief effect op de energie en concentratie van leerlingen. Bovendien eten kinderen gezonder en verbetert het aanbieden van een maaltijd de band tussen de ouders en de school. Dat blijkt uit ons onderzoek op basisscholen in heel Nederland. 

Sinds oktober 2022 doen meer dan 500 basisscholen in heel Nederland een beroep op het Jeugdeducatiefonds om hun leerlingen een ontbijt, lunch of andere vorm van eten aan te bieden. We ontvingen hiervoor een subsidie van vijf miljoen die de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman: “We zien dat de noodzaak hoog is bij de scholen.”

Effect groter dan verwacht

We onderzochten het effect van de schoolmaaltijden onder de bijna 650 basisscholen die bij het fonds zijn aangesloten. “Het effect blijkt nog groter dan verwacht", zegt Spekman. “We zien niet alleen dat leerlingen meer energie en concentratie hebben, maar er ook een hechtere band en meer betrokkenheid ontstaat tussen de school, leerlingen én hun ouders.”

Meer energie en concentratie

In het onderzoek werden leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en ander personeel onder andere gevraagd naar de werkhouding en leerprestaties van leerlingen. Tweederde van de respondenten ervaart dat leerlingen meer energie hebben en zich beter kunnen concentreren sinds ze een maaltijd op school krijgen. Zo geeft een school aan dat leerlingen minder gapen en meer alert zijn. Daarnaast heeft het eten een positief effect op de sfeer in klas en leerlingen vertonen minder tekenen van stress.

Vaker een gezonde maaltijd

Ook worden positieve effecten op de eetpatronen van de leerlingen op de scholen gezien. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat kinderen gezonder eten door het aanbod op school. Ongeveer twee derde ziet dat kinderen door de schoolmaaltijden kennis maken met nieuwe smaken en gevarieerder eten. Spekman: “Als ouder weet ik hoe ingewikkeld het kan zijn kinderen iets anders te laten proeven. Ik ben ook niet vergeten hoe ik zelf was alskind.”

De school als een ontmoetingsplek

De schoolmaaltijden versterken niet alleen de band tussen leerlingen en de leerkrachten, maar ook de band van de school met ouders en verzorgers, blijkt uit het onderzoek. Bijna 90% van de respondenten geeft aan dat ouders positief reageren op het aanbod van eten aan de kinderen. Ouders zijn meer betrokken bij de school en de drempel om contact te zoeken is lager. 44% van de respondenten merkt dat ouders en verzorgers vaker om hulp vragen bij (financiële) problemen.

Noodzaak aanbieden schoolmaaltijden

De resultaten van het evaluatieonderzoek geven het belang aan van een maaltijd op school. Een gevulde maag is belangrijk om goed te kunnen leren. Het huidige project loopt nog tot het voorjaar. Op dit moment werkt het Jeugdeducatiefonds samen met het Rode Kruis en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een plan om ook op langere termijn schoolmaaltijden aan te bieden op basis- en middelbare scholen waar het hardste nodig is.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek. 

Verlenging

Verlenging subsidie Boterhammenbar

Dankzij een verlenging van de subsidie van de Boterhammenbar kunenn scholen een ontbijt (blijven) aanbieden aan leerlingen en sluit het traject daarmee naadloos aan op het soortgelijke vervolgtraject dat hopelijk in het voorjaar van 2023 start.

 

Sinds oktober 2022 worden scholen in staat gesteld om een maaltijd op school aan te bieden. Hiervoor was gedurende een aantal maanden een subsidie van vijf miljoen vanuit de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

We zijn momenteel in gesprek met een vergelijkbaar traject vanuit het Ministerie van OCW, waarbij honderd miljoen beschikbaar komt. Over de uitwerking van dat traject wordt nog gesproken.

Het is onze gezamenlijke inzet om te voorkomen dat er een gat valt voor PO-scholen in het aanbieden van een maaltijd op school. Samen met de Ministeries van OCW en SZW, zetten we in op een overbrugging tussen de twee trajecten. Voor nu betekent dat, dat de SZW-OCW subsidie van vijf miljoen qua periode verlengd wordt.

Hierdoor kunnen scholen een ontbijt (blijven) aanbieden aan leerlingen en sluit het traject daarmee naadloos aan op het soortgelijke vervolgtraject dat hopelijk in het voorjaar van 2023 start.

We zijn ontzettend blij dat we ook de komende periode scholen kunnen helpen met een maaltijd op school aan te bieden.
Wij gaan hard ons best doen om alle leerlingen die zonder ontbijt naar school gaan te helpen, want met een lege maag kun je niet leren!

Jaarverslag

Jaarverslag 2021-2022

Het jaarverslag van 2021-2022 staat online!

Het jaarverslag bevat verhalen en cijfers over het afgelopen jaar, prachtig opgemaakt door onze klasgenoot MediaMens.

Klik hier om het direct te lezen.

Brede

Brede aanpak kansenongelijkheid

Tijdens het seminar van woensdag 11 mei presenteerde Martin Olsthoorn van het SCP zijn onderzoek 'Een brede aanpak van kansenongelijkheid'.

De presentatie van dit onderzoek is te lezen.

Onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport SEO

Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland.    

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds begin 2022 het onderzoek 'Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland’ afgerond, een onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op de schoolprestaties van leerlingen. 

Naast een literatuuronderzoek is er ook empirisch onderzoek gedaan in de vorm van een enquête onder 351 leraren van groep 5 van willekeurige basisscholen in Nederland, waarin gevraagd werd naar de toegang voor hun leerlingen tot verschillende zogeheten hulpbronnen, onderverdeeld in: ontwikkelmogelijkheden, zoals kinderboeken thuis, muziekles, ontspanningsmogelijkheden zoals het bezoeken van de natuur, en voorzieningen thuis, zoals een eigen slaapkamer of eigen bed of fiets. Ook wordt gekeken naar de leefomgeving, en het inkomen van ouders. 
 
De conclusie: er is grote ongelijkheid in Nederland. Het onderzoek laat zien dat er helaas grote verschillen bestaan in toegang tot de diverse hulpbronnen. Het bleek bijvoorbeeld dat 1 op de 20 leerlingen geen eigen bed heeft, 1 op de 5 kinderen geen eigen fiets heeft, 25% van de kinderen niet of nauwelijks ontbijt, 80% nooit in een museum komt en 50% nooit in de natuur. En dat heeft impact op de ontwikkelingskansen van kinderen. Het onderzoek toont heel precies aan hoeveel invloed elke hulpbron heeft, afzonderlijk, en in combinatie met andere hulpbronnen, op de eindscore van de CITO toets.

Lees het hele onderzoek hier.  

Samenwerking

Samenwerking met Education Lab NL

Het Jeugdeducatiefonds en Education Lab NL werken samen in het doen van onderzoek naar de effectiviteit van door het Jeugdeducatiefonds gefinancierde interventies op Nederlandse basisscholen.

Samen wordt er uitvoering gegeven aan onderzoek, zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel ‘Wat werkt bij het inhalen van achterstanden bij basisschoolleerlingen?’.
Concreet betekent dit dat er gezamenlijk vier onderzoeksprojecten projecten worden uitgevoerd, waarbij een promovendus of post-doc aangesteld wordt voor de uitvoerende taken van het onderzoek. De door het Jeugdeducatiefonds gefinancierde interventies die geëvalueerd worden in het onderzoek, worden in onderling overleg nader bepaald. Het onderzoek zal plaatsvinden op de scholen die bij het Jeugdeducatiefonds zijn aangesloten. 

Zie www.education-lab.nl voor meer informatie.

archief

Drie

Drie vacatures bij het Jeugdeducatiefonds 18 juli 2022

Wil jij je inzetten voor de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede? Wij hebben meerdere vacatures beschikbaar in ons team. We zoeken een Medewerker Scholencontact, een Fondsenwerver voor overheden en een Beleidsmedewerker
Klik op de links voor de vacaturetekst.

 

Medewerker Scholencontact 
Als Medewerker Scholencontact werk je in het hart van onze organisatie, want je richt je direct op de scholen die bij ons zijn aangesloten. Je werkt samen met de huidige coördinator aan het onderhouden van de persoonlijke contacten met de contactpersonen op de scholen en je helpt hen bij het inzetten van de budgetten die we beschikbaar stellen.  

Fondsenwerver gemeente 
Overal waar scholen bij ons aangesloten zijn, zoeken we de samenwerking met gemeenten. Als fondsenwerver overheden ben je verantwoordelijk voor het werven en behouden van overheden, met name gemeenten, maar ook de landelijke overheid.   

Beleidsmedewerker 
Je bent verantwoordelijk voor het vormen, uitvoeren en bewaken van de kwaliteitsdoelstellingen, (lange termijn) ambities, en inhoudelijke samenwerkingen. Daarnaast geef je uitvoering aan projecten die zich richten op de aanpak tegen kinderarmoede, in samenwerking met scholen en externe partners. 

Veelzijdige banen bij een kleine, maar dynamische en snelgroeiende NGO. Wij kennen een fijne, informele en open werksfeer. Alle collega’s zijn enorm betrokken en professioneel. Maak jij het verschil in onze maatschappij? Kom ons team versterken en solliciteer voor 1 september. 

Vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne 21 maart 2022

Een directeur uit Den Haag belde op met de vraag of we konden helpen met de aanschaf van extra leermiddelen voor Oekraïense kinderen die worden opgevangen bij hem op school. Een school in Almelo vangt nu al 70 kinderen op en daar helpen we met de aanschaf van drinkbekers en schoenen. Zo is de vraag nu al groot en die zal alleen maar toenemen.

Scholen worden nu al geconfronteerd met een enorme instroom van Oekraïense kinderen die op de vlucht zijn. Die kinderen moeten les krijgen, hebben spullen nodig en moeten hulp (psychische) hulp/ondersteuning krijgen. We horen van de Taalschool in Utrecht, gespecialiseerd in onderwijs aan nieuwkomers, dat zij erop rekenen, dat 30% van het aantal vluchtelingen kinderen in de basisschoolleeftijd zijn. Opnieuw een enorme opgave voor de scholen. 
Voor scholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds is de opgave extra groot, want het lerarentekort is daar groter en geld om vanuit eigen middelen of bijdragen van ouders de nodige extra hulp te organiseren is er niet of nauwelijks. Daarom wil het Jeugdeducatiefonds er ook in deze tijd voor de scholen zijn en hulp bieden waar het kan.
Naast spullen hebben de Oekraïnse leerlingen ook hulp nodig. Deze kinderen komen uit een oorlogssituatie die veel los maakt bij hen, maar ook bij klasgenoten die eerder zulke ervaringen hebben meegemaakt. Lesmateriaal alleen is niet genoeg; ook op sociaal-emotioneel gebied zullen scholen veel begeleiding moeten bieden en zal ook specialistische hulp moeten worden ingezet.
 
Voor deze extra hulp is geld nodig. Wil je ons daarbij helpen? Doe dan een donatie via de https://lnkd.in/ej7DNrku of gebruik de QR code.

Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht 3 maart 2022

We zoeken vrijwilligers in verschillende regio's: Amsterdam, Noord-Brabant, Flevoland, Rotterdam, Zeeland, Utrecht en Zuid-Limburg. 

Ga direct naar de advertentie.

Vacature

Vacature financieel medewerker 9 februari 2022

Het Jeugdeducatiefonds breidt uit en zoekt een financieel medewerker. Lees de advertentie voor meer info over deze prachtbaan.

Ga direct naar de advertentie.

Onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport 'Verstevigen aanpak Kinderarmoede' 4 februari 2022

Hierbij presenteren we het rapport 'Verstevigen aanpak Kinderarmoede'.
In opdracht van de beide ministeries SZW en OCW, heeft het Jeugdeducatiefonds de afgelopen twee jaren gewerkt aan het project ‘Verstevigen aanpak kinderarmoede’. 

Op vijftien scholen heeft het Jeugdeducatiefonds de handreiking Omgaan met armoede op scholen geïmplementeerd. Daarnaast hebben wij, in samenwerking met de vijftien scholen, vijf gemeenten en verschillende landelijke en lokale armoedefondsen, de successen, knelpunten en verbeterpunten van de huidige armoedeaanpak in kaart gebracht.
Dit project heeft geleid tot heldere bevindingen, lokale afspraken voor verbetering en de gezamenlijke ambitie om de aanpak en samenwerking rondom armoede te versterken.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020-2021 3 februari 2022

Het nieuwe jaarverslag is klaar en staat online.
Verhalen en cijfers over het afgelopen jaar, prachtig opgemaakt door onze klasgenoot MediaMens.
Klik hier om het direct te lezen.

Feestelijke

Feestelijke actie door Lidl 22 november 2021

Lidl NederlandLaurentien van Oranje-Nassau en het Jeugdeducatiefonds slaan de handen ineen tijdens de feestdagen!

Vanaf maandag 22 november kunnen klanten van Lidl vijf weken lang producten doneren voor feestelijke brunchpakketten die vlak voor de kerstvakantie uitgedeeld worden aan kinderen op scholen die aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds. Ook kunnen klanten hun statiegeld bij Lidl doneren tijdens de actieperiode. Prinses Laurentien: ‘Deze actie komt uit noodzaak én het hart.’

Wereldarmoededag"

Wereldarmoededag 8 oktober 2021

Zaterdag 17 oktober is het Wereldarmoededag. In de aanloop naar deze Internationale dag voor de uitroeiing van armoede schenkt @OmroepMAX daar op 15 oktober aandacht aan.

Steun je ons werk? Doneer dan snel en eenvoudig.

Op 15 oktober zitten Prinses Laurentien en Hans Spekman bij Tijd voor MAX en 's avonds vertellen kinderen van onze scholen over hun situatie bij MAX Meldpunt. Kijken dus! Het Jeugdeducatiefonds bestrijdt kinderarmoede via scholen, want daar worden kinderen elke dag gezien. Hoe effectief dat is, hoor je de 15e bij MAX.  

Kinderpostzegelactie

Kinderpostzegelactie 2021 29 september 2021

De 73ste Kinderpostzegelactie is gestart. Vanaf vandaag trekken leerlingen van groep 7 en 8 weer langs de deuren om postzegels en nog veel meer te verkopen. Een prachtige actie. Voor kinderen door kinderen.

 

Het thema van dit jaar is ‘Geef meer kracht’. Hiermee steunt Stichting Kinderpostzegels kinderen die het moeilijk hebben door de coronacrisis, onder andere via het Jeugdeducatiefonds. Net als Kinderpostzegels zien wij de effecten van de coronacrisis op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. We zien kinderen die het moeilijk hebben, maar die ook veerkrachtig zijn. Bijvoorbeeld een meisje dat allerlei belastende ervaringen heeft opgedaan en die nu via de school speltherapie krijgt om hiermee om te kunnen gaan. Door de therapie komt er weer ruimte in haar hoofd, zodat ze zich leert uiten en om hulp leert vragen. Zo wordt ze krachtiger en komt ze ook weer beter tot leren.

We zijn ontzettend blij met de steun van Kinderpostzegels. Al vanaf de oprichting van het Jeugdeducatiefonds steunen zij ons werk.

Meer weten? Check www.kinderpostzegels.nl/geef-meer-kracht

Vacature

Vacature Officemanager 17 september 2021

Het Jeugdeducatiefonds breidt uit en zoekt een OfficeManager. Lees de advertentie voor meer info over deze prachtbaan.

Ga direct naar de advertentie.

Jeugdeducatiefonds

Jeugdeducatiefonds zoekt derde fondsenwerver 26 augustus 2021

Het Jeugdeducatiefonds groeit en daarom zoeken we een derde fondsenwerver.
Bekijk hier de advertentie

Mireille

Mireille Geus ambassadeur 9 juni 2021

Mireille Geus is schrijfster en schrijfcoach. Van letters, woorden en zinnen bouwt ze verhalen met samenhang en spanning. 

Als onze ambassadeur luistert ze naar wat er leeft en helpt ze mee om het verhaal van het Jeugdeducatiefonds te verspreiden: alle kinderen hebben recht op alles. Maar niet alle kinderen krijgen wat ze verdienen. Zo’n sprookje is het helaas nog niet. Niet alle kinderen krijgen die kans, dus er valt nog veel werk te doen.

Zie voor verdere info: www.mireillegeus.nl en www.schrijfcoach.biz

Foto: Quintalle Nix

Gingermood

Gingermood steunt Jeugdeducatiefonds 6 april 2021

Sinds april 2021 steunt Gingermood - De slimste weg naar de beste coach het Jeugdeducatiefonds. Dit doen zij omdat ze vinden dat iedereen een goede coach en persoonlijke ontwikkeling verdient. Gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen.

 

Met elk coachtraject via Gingermood gaat er een bedrag naar het Jeugdeducatiefonds.

 

We zijn ontzettend blij met dit initiatief.

Weer een bedrijf dat een creatieve manier heeft gevonden om ons werk structureel te ondersteunen.

4000

4000 kinderboeken 25 maart 2021

In samenwerking met Uitgeverij Lemniscaat geeft het Jeugdeducatiefonds vanaf vandaag 4.000 exemplaren van het boek 'Mijn dagen met Niets' aan kinderen op de scholen waarmee wordt samengewerkt.

De eerste exemplaren zijn op OBS Elout in Amsterdam overhandigd door de schrijfster, Gouden Griffel-winnaar Mireille Geus. Ook Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering van de Gemeente Amsterdam was aanwezig bij het begin van deze boekenactie.

 

Mijn dagen met Niets van Mireille Geus is een vrolijk stemmend, maar ook ontroerend boek over de coronapandemie die we inmiddels allemaal zo goed kennen. De hoofdpersoon Elshontely zit thuis, ergens hoog op een kleine flat. Ze kan en mag niks en verveelt zich enorm.

Met deze actie gaan de boeken naar de kinderen, want lezen is leuk en belangrijk voor de ontwikkeling en het maakt het leven rijker. Dat wensen we alle kinderen toe. 

Kinderarmoede

Kinderarmoede - Laten we het daar eens over hebben 5 maart 2021

SIRE voert campagne over #Kinderarmoede. Zeer terecht, want de nood is groot en wordt steeds groter. Laten we het daar eens over hebben.

Check de campagnesite van SIRE

Doe je mee om hier wat aan te doen? Bekijk dan de video's op de campagnesite van en kijk of je wat kunt doen via een van de aangesloten stichtingen. Uiteraard staat het Jeugdeducatiefonds daar tussen. Wij helpen de kinderen via de juf of meester op school, want die zien goed wat er speelt en wat nodig is en hebben het vertrouwen van de gezinnen om wat voor ze te betekenen.

Vacature

Vacature fondsenwerver 2 maart 2021

Geloof jij ook in kansengelijkheid en talentontwikkeling voor alle kinderen in het onderwijs?
Bekijk dan snel onze vacature.

Taken/werkzaamheden van fondsenwerver van het Jeugdeducatiefonds:    

·      Het uitbouwen van de fondsenwervingsstrategie (korte en lange termijn) van het Jeugdeducatiefonds en het neerzetten van een goede fondsenwervingsstructuur. 

·      Het geven van invulling aan en uitvoeren van deze strategie en daarmee het verwerven van gelden bij voornamelijk bedrijven, maar ook particulieren en fondsen. Je werkt hiervoor nauw samen met onze fondsenwerver die zich richt op overheden en fondsen. 

·      Het opbouwen, onderhouden en uitbouwen van relaties met bedrijven, fondsen en ambassadeurs van het Jeugdeducatiefonds. Het gaat hierbij om het gehele proces inclusief administratieve werkzaamheden. 

·      Het initiëren en coördineren van acties, evenementen etc. om de naamsbekendheid van het Jeugdeducatiefonds te vergroten en daarmee de doelstellingen te bereiken.  

Andere

Andere start - Gelijke kans 14 december 2020

Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zet de ABN AMRO Foundation zich al jaren in om ervoor te zorgen dat jongeren gelijke kansen krijgen. Wij zijn ontzettend blij, dat de ABN AMRO Foundation ons al vanaf het eerste moment steunt. Doe ook mee en doneer aan het Jeugdeducatiefonds. Met €10,- kunnen we een kind bijvoorbeeld een boek geven. Of met €100,- een bureau om aan te werken. En met €400,- doneren we een laptop.  

 

Gelijke kansen voor jongeren

We verdienen allemaal een gelijke kans. Waar je wieg ook staat. De ABN AMRO Foundation zet zich sinds 2001 in voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving. Om ze vooruit te helpen komen jaarlijks 6500 medewerkers vrijwillig in actie. Samen met onze partners organiseren we maatschappelijke activiteiten om de horizon van kansarme jongeren te verbreden.

Bekijk de initiatieven waar de ABN AMRO Foundation zich voor inzet.

Klassen"

Klassen 30 november 2020

Een zevendelige documentaireserie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Vanaf maandag 30 november 2020 om 21:35 uur op NPO 1 en NPO Start.

Lukt het school om het verschil te maken? Dit is de vraag die Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de bekroonde serie Schuldig, zich voor hun nieuwe documentaireserie Klassen stelden.

Wederom strijken ze neer in Amsterdam-Noord, dit keer richten ze hun pijlen op de kinderen van groep 8. Elf jaar zijn ze als het eindadvies voor de middelbare school valt dat de rest van hun leven zal beïnvloeden. Niet alle kinderen kunnen terugvallen op steun van hun ouders, sommigen staan er helemaal alleen voor. Gelukkig zijn er nog leraren die zich om hen bekommeren. Maar is dat genoeg?

Vacature

Vacature beleidsmedewerker 28 oktober 2020

Geloof jij ook in talentontwikkeling voor álle kinderen in Nederland en word jij de eerste officiële beleidsmedewerker van het Jeugdeducatiefonds? Solliciteer dan op onze vacature.

 

 Verantwoordelijkheden van de beleidsmedewerker van het Jeugdeducatiefonds zijn:

- Het bijhouden van literatuur over effectieve interventies in het basisonderwijs die gericht zijn op gelijke kansen en armoedebeleid.

- Het analyseren van data uit ons aanvraagsysteem en het maken van rapportages.

- Het contact maken en onderhouden met inhoudelijke samenwerkingspartners.

- Het initiëren en coördineren van projecten, acties en evenementen om de naamsbekendheid van het Jeugdeducatiefonds verder te vergroten en daarmee de inhoudelijke en financiële doelstellingen te bereiken.

 

Ben je benieuwd naar wat we vragen en wat we je kunnen bieden? Lees dan de volledige vacature.

We zien uit naar de reacties.

 

#ontwikkelingvoorállekinderen #kansengelijkheid #armoedebestrijding

Volg

Volg Jeugdeducatiefonds op YouTube 1 oktober 2020

De minidocumentaire met Inge de Wolf en ook ander interessant filmmateriaal is natuurlijk te zien op ons YouTubekanaal. Volg ons ook daar.

Snel alvast even kijken

Maak

Maak de wereld een Tikkie gelijker 24 september 2020

Steun jij het Jeugdeducatiefonds? Open je tikkie app, doneer en tik ‘m door naar je vrienden en familie.
Of ga direct naar https://lnkd.in/e7wV6mw.

Samen maken we de wereld een tikkie gelijker. 👊🏻

vier

vier scholen in Zaanstad 22 september 2020

Gemeente Zaanstad voegt het Jeugdeducatiefonds toe aan het hulpaanbod voor kinderen uit minimagezinnen. De eerste vier scholen kregen op maandag 21 september het certificaat uitgereikt door de directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman en wethouder Songül Mutluer.

Wethouder Songül Mutluer: "Het Jeugdeducatiefonds is een mooie aanvulling op de bestaande voorzieningen voor kinderen in Zaanstad. 13% van de kinderen groeit hier op in armoede, dit kan leiden tot stress en zorgen in een gezin, waardoor er minder aandacht is voor school. We willen dat zij net zoveel kansen krijgen op een goede start als ieder ander."

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: "Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Wij zijn dan ook heel bij, dat we door de bijdrage van de gemeente in Zaanstad kunnen starten op vier scholen."

Fotografie: Pascal Fielmich

gemeente

gemeente Deventer doet mee 4 september 2020

Steeds meer gemeente zien de winst van samenwerking met het Jeugdeducatiefonds.

De gemeente Deventer is overtuigd door de praktijkverhalen van de twee scholen waar we al werkzaam waren. Door bijdrage van de gemeente kunnen we in Deventer verdubbelen en werken we nu op vier scholen. Een hartelijk welkom aan de Cees Wilkeshuisschool en KC Kleurrijk.

Ieder

Ieder kind een kans: het kán! 31 augustus 2020

Kijk het webinar terug en lees het onderzoek dat hiervoor gedaan is door Education Lab in samenwerking met ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds.

Via deze link is het webinar terug te zien.

Lees hier het onderzoek.

Het Jeugdeducatiefonds, gemeente Amsterdam, programma Rotterdam Zuid, de Universiteit van Maastricht en ABN AMRO Foundation organiseerden op woensdagmiddag 23 september een inspirerend webinar met als thema 'Ieder kind een kans: het kán!'.

ABN

ABN AMRO doneert 2000 laptops 23 maart 2020

In de opgave om alle kinderen onderwijs op afstand te kunnen laten volgen, doneert ABN AMRO in samenwerking met IBM en ComputaCenter 2000 laptops aan het Jeugdeducatiefonds.

Lees daarover dit artikel.

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs niet vanzelfsprekend 18 maart 2020

Het klinkt zo eenvoudig: thuisonderwijs via internet. Leraren zijn druk om het aanbod op orde te krijgen, maar het probleem is dat lang niet alle kinderen thuis op een laptop of computer kunnen werken. Daar moet snel op ingegrepen worden.

Onze aanpak is niet onopgemerkt gebleven. We zijn ontzettend blij met de waardering die minister Slob uitspreekt voor onze manier van werken en ook scholen laten ons weten hoe blij ze zijn met de ruimte die wij ze geven. 

Een greep uit de reacties:

Hoeraaaa wat fijn voor juist dié leerlingen die nu niet deel kunnen nemen aan thuiswerk! Geschenk uit de hemel DANK!!!

Geweldig! Hier zijn we heel blij mee. Jullie springen precies op tijd in.

Hartelijk dank voor dit goede nieuws. Dit geeft ons enige ruimte om ook die kinderen die het minder hebben tegemoet te komen in hun ondersteuningsbehoeften.

Uw timing kon niet beter na al 4 dagen overal Nee te hebben gehoord.

Het mag duidelijk zijn, dat deze extra aanvragen ook extra geld kosten. In drie dagen is er voor ruim €70.000,- aangevraagd en hebben we meer dan 1000 kinderen kunnen helpen. Deze crisishulp willen we graag kunnen blijven geven. We hebben daarom nu echt extra geld nodig anders kunnen wij dit niet volhouden en moeten we scholen gaan teleurstellen en worden kwetsbare kinderen de dupe.

Steun daarom het Jeugdeducatiefonds

Lees de brief van minister Slob

Omgaan

Omgaan met armoede op scholen 17 februari 2020

In opdracht van de ministeries van SZW en OCW is de handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' geschreven. Op 13 februari is deze handreiking gepubliceerd. 
In samenhang hiermee werken we aan het project 'Verstevigen aanpak Kinderarmoede'.
 
 
Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Enschede, Groningen, Heerlen en Rotterdam. In elke gemeente werken we samen met drie scholen, vertegenwoordigers van de gemeente en verschillende fondsen die zich richten op de bestrijding van kinderarmoede.
Doel is om de integrale aanpak rond de bestrijding van kinderarmoede te verbeteren, door de samenwerking van de verschillende partners beter op elkaar af te stemmen, zodat méér kinderen béter bereikt worden.
Er wordt een landelijke klankbordgroep ingesteld, waarin op enige afstand het project wordt gevolgd en waarin de gemeentelijke resultaten worden bekeken. Uiteindelijk worden landelijke aanbevelingen geagendeerd.
Vriendenloterij

Vriendenloterij doneert €440.000,- 31 januari 2020

Het Jeugdeducatiefonds is verrast met een cheque van 440.000 euro van de VriendenLoterij. Hiermee kan de stichting meer doen om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.

Armoede onder kinderen

Margriet Schreuders, hoofd afdeling Goede Doelen VriendenLoterij: “Eén op de twaalf kinderen in Nederland leeft in armoede en het grootste deel daarvan is jonger dan 12 jaar. Armoede geeft veel stress in het gezin waardoor er over het algemeen minder aandacht kan zijn voor school.  Het Jeugdeducatiefonds draagt op een structurele manier bij aan de ontwikkeling en ondersteuning van deze groep kinderen. Dankzij onze deelnemers kunnen wij als VriendenLoterij een bijdrage leveren aan dit belangrijke werk.”

In

In Amsterdam naar de 100e school 20 januari 2020

Het Jeugdeducatiefonds heeft een mijlpaal bereikt, de Amsterdamse basisschool De Blauwe Lijn is de 100e gecertificeerde school. Vrijdag 17 januari is dat gevierd van scholen en de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, Marjolein Moorman.

Het Jeugdeducatiefonds breidt aanzienlijk uit in de stad, dankzij de financiële ondersteuning door de gemeente en betrokkenheid en steun van private partijen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst zijn maar liefst tien Amsterdamse scholen gecertificeerd.

Marjolein Moorman: 'Dit heeft een enorme impact op de kansengelijkheid die we heel graag willen in het onderwijs. We weten dat sommige kinderen veel minder vanuit huis meekrijgen en in het onderwijs wil je juist gelijke kansen bieden. Daarom heb je vaak extra middelen nodig om dat te compenseren en dat doet het Jeugdeducatiefonds.

Tijdens de bijeenkomst op De Blauwe Lijn liet Hans Spekman weten hoe belangrijk deze mijlpaal voor het Jeugdeducatiefonds is: 'Het is goed dat we tien extra scholen certificeren, dus duizenden kinderen extra kunnen bereiken én dat we de band hebben met de gemeente Amsterdam naast een paar grote bedrijven die ons al steunen. Dus het is een topdag!'

Nieuw

Nieuw jaar - nieuwe kansen 3 januari 2020

Het Jeugdeducatiefonds kan met de steun van velen steeds meer kinderen helpen. In 2019 hebben we met bijna 800 aanvragen meer dan 26.000 kinderen bereikt en we zijn nu actief op bijna 100 scholen! Wat zal 2020 brengen?

We zijn blij met de groei die we met het Jeugdeducatiefonds doormaken! Het is hard nodig. De kranten stonden er afgelopen jaar vol van: grote problemen in het basisonderwijs en een toenemende tweedeling in de samenleving. Vooral kinderen die opgroeien vanuit een financiële achterstand worden daarvan de dupe. Wij zetten de school centraal, want de juf en meester weten wat nodig is en wat de kinderen verder helpt.

Geweldig om te zien dat steeds meer gemeenten, fondsen en bedrijven het belang en de effectiviteit erkennen en besluiten mee te doen door het werk van het Jeugdeducatiefonds te ondersteunen. Heel veel dank voor iedereen die het afgelopen jaar op enige manier heeft meegeholpen! Met elkaar gaan we in 2020 nog meer kinderen helpen!

Lokaal

Lokaal Besteden 20 november 2019

23 scholen hebben dit jaar bij Lokaal Besteden van Stichting Kinderpostzegels gekozen voor het Jeugdeducatiefonds. Zo kunnen ze zelf kiezen hoe ze arme kinderen helpen.

 

Hoe het geld besteed wordt, laten we graag aan de leraren over, want zij weten wat nodig is om de kinderen te helpen. Wij zetten de school centraal, want daar worden de kinderen dagelijks gezien.

Gecertificeerde scholen kunnen door Lokaal Besteden hun budget verhogen, maar ook scholen die niet bij het Jeugdeducatiefonds zijn aangesloten, hebben op deze manier de mogelijkheid om extra ondersteuning te geven aan de kinderen die het zo hard nodig hebben.

Jaarverslag

Jaarverslag 2018-2019 2 oktober 2019

Ben je nieuwsgierig hoe het ons de afgelopen anderhalf jaar is vergaan?

Lees dan ons Jaarverslag 2018-2019

Jeugdeducatiefonds

Jeugdeducatiefonds breidt uit 18 september 2019

Nu steeds meer gemeenten de waarde van het Jeugdeducatiefonds zien en ons werk financieel willen steunen, kunnen we blijven uitbreiden. In Zaltbommel vierden we dit in bijzijn van de wethouder, de bestuursvoorzitter, de coördinator van IMC Basis en natuurlijk directeur en kinderen.

Uit een artikel in regiokrant Het Kontakt:

Joep de Boer is er erg blij mee dat De Walsprong wordt gesteund door het Jeugdeducatiefonds. Arie Schilling, coördinator van dit fonds, legt uit: “In Nederland steunen wij bijna 100 scholen, waarvan De Walsprong de eerste school in Zaltbommel is. Het Jeugdeducatiefonds levert een bijdrage aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling kunnen bereiken en waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. We vertrouwen daarbij op de expertise van de leerkrachten, zij weten wat nodig is voor het kind op school.”

Om het startsein te vieren werd er naast de ingang van de school op woensdag 18 september jl. een IMC Basis muurschild samen met vier andere muurschilden feestelijk onthuld door de heer Adrie Bragt en mevrouw Esmée Smit, voorzitter College van Bestuur van Stroomm. De vijf muurschilden zijn: IMC Basis, Jeugdeducatiefonds, Kanjerschool, Gruitenschool en Stroomm. Met deze bordjes wil De Walsprong aan kinderen, ouders, bezoekers en passanten dé aandachtsgebieden laten zien waaraan de school groot belang hecht.

foto: Valerie van Oord
www.communiceergewoon.nl

TinyEYE

TinyEYE Logopedie 28 augustus 2019

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met TinyEYE, aanbieder van online logopedische screening. 87% van de kinderen die in armoede leven hebben een taalachterstand. De gevolgen van een taalachterstand kunnen groot zijn. 

Het kan betekenen dat je een opleiding niet kan afmaken en dat je in onze maatschappij niet kunt meedoen.
Kinderen raken soms ook sneller in isolement, bijvoorbeeld doordat ze de regels van een spelletje niet snappen. Daardoor vinden klasgenootjes hen irritant en vallen ze buiten de groep.
Het is belangrijk dat alle kinderen met een taalachterstand snel opgespoord worden en directe hulp krijgen van een logopedist, die specialist is op dit terrein.

TinyEYE Europe is een organisatie die werkt met logopedisten die de nieuwste methodiek gebruiken - de TinyTaalTool - om taalachterstand op te sporen.
Als partner van het Jeugdeducatiefonds biedt TinyEYE Europe alle gecertificeerde scholen de TinyTaalTool aan. Met de TinyTaalTool kan ieder kind op de basisschool online gescreend worden en kan de online logopedist al na 12 minuten aangeven of er mogelijk sprake is van een taalachterstand.
Junior

Junior Einstein 27 augustus 2019

Het Jeugdeducatiefonds heeft een nieuwe samenwerking met een aanbieder van online oefenstof. Junior Einstein biedt een aantrekkelijke en complete online oefenomgeving die perfect aansluit bij het onderwijs op de basisschool.

Het aanbod bevat duizenden oefeningen, werkbladen, ondersteunende materialen, instructievideo’s en uitlegartikelen. Er is aanbod voor de groepen 2 tot en met 8 in verschillende moeilijkheidsgraden, waarbij alle vakken ruimschoots aan bod komen. 

Leerkrachten worden actief ondersteund in hun werk. Ze kunnen heel eenvoudig weektaken op maat klaarzetten en zo hun leerlingen adaptief laten oefenen. De verwerkingssoftware biedt middels een overzichtelijk dashboard direct inzicht in de voortgang per leerling. Zo kan meteen adequaat worden ingegrepen als een leerling vastloopt met oefenen.

Ook thuis kan er geoefend worden. Iedere leerling krijgt zijn eigen account waarmee hij overal kan inloggen. Door goed te oefenen kunnen plaatjes, sterren en medailles verdiend worden. Zo wordt leren leuk én effectief!

 

Team

Team Jeugdeducatiefonds breidt uit 20 juli 2019

Met Sarina Maat en Ingrid van Veen breidt het team van het Jeugdeducatiefonds flink uit. Sarina (l) en Ingrid (r) zijn als relatiemanager & fondsenwerver aan de slag.

We zijn ontzettend blij deze stap te kunnen maken. Met hun inzet kunnen we ons bereik vergroten en de groei van het Jeugdeducatiefonds blijvend mogelijk maken, want de vraag vanuit het onderwijs neemt alleen maar toe.

S.P.E.L.-show

S.P.E.L.-show van BNN/VARA 19 juli 2019

Vanaf woensdag 24 juli 10 weken lang bij BNNVARA: de S.P.E.L.show onder leiding van Astrid Joosten. Drie Bekende Nederlanders spelen voor het Jeugdeducatiefonds en nemen het op tegen een alfabet van onbekende Nederlanders. Woensdagavond om 21.25 uur op NPO1.

Het draait allemaal om taalkennis: wie is het best in spelling, spreekwoorden en grammatica? Na drie rondes neemt de beste speler van het alfabet het in de finale op tegen de beste speler onder de prominenten. Nieuw dit jaar is dat de BN’ers spelen voor een goed doel: het Jeugdeducatiefonds. Met deze bijdrage kunnen we directe ondersteuning bieden bij projecten die zich richten op de taalontwikkeling bij kinderen.

Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad in Schiedam 23 mei 2019

Schiedam kent een Kindergemeenteraad. Ook Het Startblok zendt een vertegenwoordiger naar de raad.

Kinderen uit de groepen 6 kunnen nu weer solliciteren voor de komende 2 jaar.  De KGR wordt georganiseerd door de Kleine Ambassade. Kinderen leren zo, dat ze er toe doen. Dat ze zelf het verschil kunnen maken! 

Zo proberen zij ook hun eigen kinderraad vorm te geven.

Gemeente

Gemeente Heerlen doet mee 21 mei 2019

De gemeente Heerlen steunt het werk van het Jeugdeducatiefonds. Hierdoor kunnen we drie extra scholen certificeren. Samen met de gemeente en natuurlijk de leraren op de scholen werken we aan de ontwikkeling van álle kinderen.

Op dit moment zijn zes Heerlense basisscholen gecertificeerd om aanvragen te doen bij het Jeugdeducatiefonds. Het gaat om de Broederschool, Eikenderveld, De Griffel, Mijn Spoor, De Ganzerik en De Vlieger. Door deze subsidie komen daar binnenkort drie extra scholen bij: De Wegwijzer, De Schakel en St. Paulus.

Wethouder Jordy Clemens steunt het Jeugdeducatiefonds graag; “Elk kind en elk talent telt. Het Jeugdeducatiefonds kan waar nodig net dat extra zetje geven. Dit is dan ook een mooie aanvulling op de regelingen die we al hebben in het zogenaamde Kindpakket”. 

Jeugdeducatiefonds
Het Jeugdeducatiefonds biedt financiële ondersteuning voor een scala aan producten. Leraren bepalen zelf wat nodig is voor de kinderen, maar kunnen ook gebruik maken van de diensten van de samenwerkingspartners van het Jeugdeducatiefonds. Zo maakt de Schoolschrijver kinderen sterker in taal, biedt School’s Cool begeleiding bij de overstap naar de middelbare school, kan Schooljudo ingezet worden voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling en geeft Rekenbuddy’s samen met ouders thuis rekenhulp. Op de website www.jeugdeducatiefonds.nl is de volledige lijst met producten terug te vinden.
“Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties.”, aldus Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds.

Kindpakket
Het Kindpakket biedt een combinatie van regelingen die helpen bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld regelingen voor schoolkosten, sport- en vrije tijd, het vieren van een verjaardag of voor kleding en fietsen. Heerlen werkt hiervoor samen met onder andere, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Jarige Job en Stichting Stop Kinderarmoede. Nu komt daar het Jeugdeducatiefonds bij.

Laarsjes"

Laarsjes 17 mei 2019

Op de P. Oosterleeschool in Den Haag liggen de plassen vaak op het schoolplein. En kleuters met stoffen schoentjes krijgen dan natte voeten. Er kwam een plan. 

Een grote bak met laarsjes in allerlei kleuren en maten werd aangeschaft, zodat iedereen weer lekker buiten kan spelen. Een creatieve manier om met weinig middelen veel kinderen te bereiken.

Jeugdeduactiefonds

Jeugdeduactiefonds kent 1000e aanvraag 17 mei 2019

Op 15 december 2016 werd in aanwezigheid van Lodewijk Asscher de eerste school gecertificeerd: de Noordmansschool in Amsterdam. 

Bestuursleden, oprichter Harrie Postma en Klasgenoot van het eerste uur Danielle Dohmen van #Mediamens vierden dit begin mee.
Vandaag zijn we uitgebreid naar 79 scholen en hebben we aanvraag 1000 verwerkt en die kwam toevallig óók van de Noordmansschool.
Het Jeugdeducatiefonds groeit en dat is prachtig om mee te maken, want er zijn nog zoveel kinderen op zoveel scholen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Onderzoek

Onderzoek naar kansenongelijkheid in het onderwijs 8 mei 2019

 In Nederland hebben leerlingen op scholen in achterstandswijken het beduidend moeilijker dan leerlingen die onderwijs genieten in reguliere wijken. Op scholen in achterstandswijken signaleert 93% van de leraren vaak leerlingen met problemen in de klas, terwijl dit in reguliere wijken 59% is.

Volgens Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, zijn de resultaten nog schokkender dan hij had verwacht. ‘Als je de resultaten van dit onderzoek ziet, zijn de gelijke kansen in het onderwijs ver te zoeken. Het moet echt anders.

Lees hier het volledige onderzoek.

Het is fantastisch dat ouders de leerkracht vaak in vertrouwen nemen over eventuele problemen thuis. Laten we dan ook als samenleving zorgen dat de meester en de juf iets met die kennis kunnen doen. Met het Jeugdeducatiefonds doe ik mijn best om voor de kinderen het verschil te maken. Maar hier is ook een duidelijke rol voor de politiek. Ik zie dat ze hun best doen, maar het is niet genoeg. Deze misstand tegen gaan zal meerjarig prioriteit moeten krijgen.’

Om te onderzoeken wat het effect van de steun van het Jeugdeducatiefonds is op scholen, zijn er verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd in verschillende regio’s. Tijdens deze intervisies zijn leraren, directeuren en ander schoolpersoneel bijeen gekomen om hun ervaringen te delen over de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds, maar ook om te praten over de uitdagingen op de basisscholen in het algemeen.

Een analyse van deze intervisiebijeenkomsten vind je hier.

Seminar

Seminar 'Ongelijke kansen in het Onderwijs' 18 april 2019

Het Jeugdeducatiefonds en Stichting Kinderpostzegels organiseren op woensdagmiddag 8 mei samen met ABN AMRO Foundation een seminar over ongelijke kansen in het onderwijs. 
Bekijk het programma en geef je op vóór 24 april.

Jeugdeducatiefonds

Jeugdeducatiefonds zoekt fondsenwerver / relatiemanager 16 maart 2019

Wij zoeken een fondsenwerver / relatiemanager. Het Jeugdeducatiefonds groeit hard. Steeds meer scholen willen met ons samenwerken.

Ben jij onze nieuwe collega die het mogelijk maakt dat we kunnen blijven groeien? Download dan de vacature of bekijk onze advertentie op LinkedIn.

Fonds

Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken steunt ons 11 maart 2019

We zijn ontzettend blij met de financiële steun die we krijgen van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. 

Door een forse langdurige bijdrage kunnen we negen scholen certificeren in - inderdaad - Schiedam, Vlaardingen en omstreken. Het is geweldig om te zien, dat ook lokale fondsen de waarde van ons werk inzien, zodat we weer meer kinderen kunnen helpen.

Samenwerking

Samenwerking met steeds meer gemeenten 8 maart 2019

Vandaag was Hans Spekman op bezoek bij Wouter Struijk, wethouder in de gemeente Nissewaard, om te praten over gelijke kansen voor kinderen. 

Steeds meer gemeenten zien de waarde van de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. Samen kunnen we veel doen om kinderen die opgroeien vanuit een financiële achterstand extra kansen te bieden binnen het primair onderwijs.

School's

School's Cool partner van het Jeugdeducatiefonds 1 maart 2019

We kenden ze al langer, maar vanaf nu is School's Cool partner van het Jeugdeducatiefonds. Zij bieden achtstegroepers begeleiding in de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Een goede schoolcarrière gunnen we alle kinderen!
Voor sommige leerlingen kan de overstap van de basisschool naar de middelbare school groot zijn.
School 's cool biedt leerlingen die dat nodig hebben begeleiding van een thuismentor voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs.
 
Hoe houd ik mezelf staande in de brugklas? Hoe plan ik mijn huiswerk? De thuismentor begeleidt de leerling bij deze vragen gedurende anderhalf jaar, één tot anderhalf uur per week. De mentor betrekt ook de ouder(s).
De aanpak werkt zo goed dat School's cool zich inmiddels één van de meest succesvolle mentorprojecten van Nederland mag noemen. Het geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen en vergroot het plezier om naar school te gaan. U kunt als verwijzer uw leerling aanmelden. 

Meer informatie: 
https://www.schoolscool.nl/informatie-voor-het-basisonderwijs

Lokaal

Lokaal Besteden van Kinderpostzegels 25 januari 2019

Kinderen van De Vuurvlinder in Eindhoven hebben via Lokaal Besteden van Actie Kinderpostzegels €1000,- opgehaald voor het Jeugdeducatiefonds. 

Wij hebben dat doorgespeeld naar de Vincent van Goghschool in Roermond, die dat geweldige bedrag gebruikt om met 35 leerlingen op schoolkamp te gaan. Goed bezig, die bikkels uit Eindhoven!

Lokaal Besteden is nieuw bij Kinderpostzegels. Scholen kunnen een deel van de opbrengst gebruiken voor een goed doel in de buurt. Het Jeugdeducatiefonds is een van die goede doelen.

Ruim

Ruim 1000 kinderen naar The Lion King 24 januari 2019

Stage Entertainment Nederland en ABN AMRO Foundation maken een geweldig gebaar. 13 maart gaat het gebeuren. Een speciale uitvoering van The Lion King voor ruim 1000 kinderen van 22 scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds.

Vandaag zijn de handtekeningen gezet door Albert Verlinde van SEN, Ernst Boekhorst van ABN AMRO en Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds. Een geweldige belevenis voor al deze kinderen.

Foto: Deen van Meer. 

Zuidwalschool

Zuidwalschool in Den Haag blij met Jeugdeducatiefonds 12 januari 2019

Het Jeugdeducatiefonds zorgt ervoor dat wij kinderen extra kansen kunnen geven zodat ze zich beter kunnen ontplooien. Dit kan zijn door een instrument te leren bespelen, goede huiswerkbegeleiding te krijgen of met een eigen laptop te werken.  Drempels om talenten te ontwikkelen worden zo weggehaald!

Fijne

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 21 december 2018

Het team en bestuur van het Jeugdeducatiefonds wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Samen met de leraren op onze scholen en heel veel donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben we ons dit jaar sterk gemaakt voor de ontwikkeling van álle kinderen.

 

Het Jeugdeducatiefonds is nu werkzaam op 68 scholen en met meer dan 700 aanvragen hebben we al bijna 4000 kinderen kunnen helpen. De behoefte is zo groot, dat scholen inmiddels op een wachtlijst staan.
We danken je hartelijk voor jouw inzet in onze samenwerking.

Te veel kinderen groeien op in armoede. Wat dat betekent hebben we gevraagd. Kijk maar eens naar de videoclip.
Zij hebben onze steun hard nodig.

In 2019 groeien we verder om zo nog meer kinderen te kunnen bereiken. Met elkaar willen we dat voor elkaar krijgen.

Hartelijke groeten,

Hans Spekman en Arie Schilling

Scholen

Scholen kiezen voor Lokaal Besteden van Kinderpostzegels 8 december 2018

Tijdens de Kinderpostzegelsactie van dit jaar hebben veertien scholen ervoor gekozen om een gedeelte van de opbrengst te besteden aan projecten van het Jeugdeducatiefonds op de eigen school.

Kinderpostzegels maakt het dit jaar voor het eerst mogelijk voor scholen om te kiezen voor Lokaal Besteden. We zijn blij met deze samenwerking met Kinderpostzegels, omdat het op deze manier voor álle scholen mogelijk wordt om aanvragen te doen bij het Jeugdeducatiefonds om de kinderen extra te ondersteunen.

Anna

Anna de Koning 8 december 2018

Het team van het Jeugdeducatiefonds is uitgebreid. Anna de Koning werkt als vrijwilliger bij ons en zal zich voornamelijk richten op het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de contactpersonen van onze scholen. Anna, van harte welkom! We zijn nu al blij met je!

O

O kom er eens kijken 6 december 2018

Onze Sinterklaasactie met Tikkie van de afgelopen dagen was een groot succes. We zijn ontzettend blij met alle grote en kleine bedragen die zijn binnengetikt. 
Bij elkaar is er €1360,- gedoneerd door bijna 100 mensen. Daar kunnen we veel mee doen. 
Iedereen die heeft gedoneerd: ontzettend bedankt!

Sinterklaasactie

Sinterklaasactie met Tikkie 30 november 2018

Word jij de hulpsinterklaas voor de kinderen die het echt nodig hebben? Strooi dan eens lekker en geef een Tikkie aan het Jeugdeducatiefonds. Klik hiervoor op 'steun ons' in het menu.

The

The Lion King lanceert educatieprogramma 29 november 2018

The Lion King lanceert in samenwerking met ABN AMRO Foundation een uniek educatieprogramma. Zo’n 30 partnerscholen van ABN AMRO, die mede zijn geselecteerd door het Jeugdeducatiefonds, reizen op woensdag 13 maart 2019 af naar het AFAS Circustheater in Scheveningen om daar samen The Lion King te beleven.

The Lion King lanceert in samenwerking met ABN AMRO Foundation een uniek educatieprogramma. Zo’n 30 partnerscholen van ABN AMRO, die mede zijn geselecteerd door het Jeugdeducatiefonds, reizen op woensdag 13 maart 2019 af naar het AFAS Circustheater in Scheveningen om daar samen The Lion King te beleven.

ABN AMRO medewerkers uit diverse steden begeleiden hen hierbij. Rondom dit bezoek aan de voorstelling volgen de leerlingen speciale lessen.  Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland: “In Londen is het educatieprogramma van The Lion King al jaren een groot succes. Er is zoveel te vertellen en te leren van deze musical. Over elk onderdeel, van kostuums tot decor, is tot in detail nagedacht. Het wereldwijd bekende verhaal, maar ook de voorstelling zelf is zo’n rijke ervaring en biedt daarmee een geweldige leeromgeving voor kinderen. Dankzij ABN AMRO Foundation kunnen we dit bijzondere lespakket nu ook in Nederland aanbieden.” Ernst Boekhorst, directeur van ABN AMRO Foundation: “Een bezoek aan The Lion King is voor kinderen niet alleen een unieke theaterbelevenis, maar maakt het ook mogelijk om belangrijke thema’s als duurzaamheid en vriendschap in de klas te bespreken.”

Over The Lion King

The Lion King is tot en met 21 juli 2019 exclusief te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen en is de plek waar families samen het verhaal van Leeuwenkoning Simba beleven. Met de beroemde muziek van Elton John en Tim Rice, de bekende karakters als Simba, Nala, Timon en Pumbaa en het tijdloze verhaal over hoop, liefde en moed. De Koning der Musicals mocht in Nederland al 1.3 miljoen bezoekers ontvangen en werd bekroond met de Publieksprijs voor Beste Musical. Wereldwijd trok het theaterspektakel meer dan 90 miljoen bezoekers en won de voorstelling 90 internationale awards.

Over ABN AMRO Foundation

ABN AMRO wil bijdragen aan een betere wereld. Dit doet de bank door te doen waar ze goed in is – financiële producten en diensten bieden – en sinds 2001 ook met vrijwilligerswerk van haar medewerkers van ABN AMRO Foundation. Jaarlijks zetten ongeveer 10.000 collega’s zich in voor projecten die de horizon van kinderen verbreden. Zodat ook de generaties na ons het maximale uit hun toekomst kunnen halen. Want dat is pas écht winst.

Nieuwe producten bij het Jeugdeducatiefonds 23 oktober 2018

Het Jeugdeducatiefonds heeft het aanbod uitgebreid met drie nieuwe producten. Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling kunnen er aanvragen gedaan worden die extra taallessen mogelijk maken. Ook is het mogelijk aanvragen te doen om vroeg- of voorschoolse educatie te bekostigen. Daarnaast kunnen scholen aanvragen doen voor de financiering van TSO of BSO.

Voorschoolse educatie is van groot belang 18 oktober 2018

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisschool de Kinderboom. Alex Bakker, bevlogen directeur van deze school, praatte in Spraakmakers op Radio1 mee over het belang van voorschoolse educatie voor de ontwikkeling van kinderen.

De uitzending kunt u online beluisteren.
Zoekt u meer verdieping over dit onderwerp? Lees dan Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisschool de Kinderboom. Alex Bakker, bevlogen directeur van deze school, praatte in Spraakmakers op Radio1 mee over het belang van voorschoolse educatie voor de ontwikkeling van kinderen.

De uitzending kunt u online beluisteren.
Zoekt u meer verdieping over dit onderwerp? Lees dan Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

Kinderpostzegelactie en het Jeugdeducatiefonds 4 september 2018

Kinderpostzegels start dit jaar met iets nieuws: Lokaal Besteden. Om kinderen meer te betrekken bij het doel van de Kinderpostzegelactie, kunnen scholen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een goed doel in de omgeving van de school. Een school mag ook kinderen op de eigen school ondersteunen via het Jeugdeducatiefonds.

Hoe werkt het?
Een deelnemende school vult op het scholenportaal van Kinderpostzegels alle gegevens rondom de Kinderpostegelactie in. Bij 'besteding kiezen' geeft de school aan te kiezen voor het Jeugdeducatiefonds voor de eigen school.

Na de actie, als de definitieve bedragen bekend zijn, zal het Jeugdeducatiefonds contact opnemen met de school. 

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: "Wij zijn heel blij met dit initiatief van Kinderpostzegels. Ons doel is dat álle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dit initiatief maakt het voor ons mogelijk om nog veel meer kinderen te ondersteunen. Ik zou zeggen: doe mee met de actie van Kinderpostzegels, voor alle kinderen."

Nieuwe

Nieuwe scholen gecertificeerd 20 juli 2018

Dankzij een nieuwe impuls van de ABN AMRO Foundation is het Jeugdeducatiefonds in staat om uit te breiden. Momenteel zijn al acht nieuwe scholen verspreid over het hele land gecertificeerd en na de zomervakantie zullen dat er nog meer worden.

Het Jeugdeducatiefonds groeit en is in staat om steeds meer kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

ABN AMRO Foundation verhoogt blijvende steun aan Jeugdeducatiefonds 2 juli 2018

ABN AMRO Foundation heeft besloten de steun aan het Jeugdeducatiefonds te verlengen en uit te breiden. Hierdoor kan het Jeugdeducatiefonds de komende twee jaar verder groeien. Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. De ouder(s) zijn veelal niet in staat zijn om extra kosten te dragen waardoor kinderen een lager niveau van opleiding bereiken dan mogelijk is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: "Het is fantastisch dat ABN AMRO Foundation op deze manier een bijdrage levert aan het bevorderen van gelijke kansen zodat ook kinderen uit gezinnen die het minder hebben, de kans krijgen hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Omdat ABN AMRO Foundation de samenwerking voortzet en ook meer geld geeft aan ons fonds kunnen we nu zeker tien scholen extra certificeren. Zoals Louisa Reichardt van de Rotterdamse openbare basisschool De Akkers mij vertelde: ‘Dankzij het Jeugdeducatiefonds krijgen de ontwikkelingskansen van de kinderen in de Landbouwbuurt in Rotterdam-Zuid een enorme stimulans."

Ernst Boekhorst, directeur ABN AMRO Foundation: "Op jonge leeftijd ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent, is belangrijk voor later, maar helaas lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door de horizon van kinderen uit een minder kansrijke omgeving te verbreden, wil ABN AMRO Foundation hun toekomstperspectief vergroten. Met behulp van ons landelijke netwerk aan partnerscholen en duizenden ABN AMRO vrijwilligers organiseren we jaarlijks honderden activiteiten die de belevingswereld van kinderen vergroten. Het partnership met het Jeugdeducatiefonds is voor ons ontzettend waardevol, aangezien onze beide missies naadloos op elkaar aansluiten. Samen kunnen we meer betekenen voor deze kinderen en hen helpen het vuurtje van binnen te vinden én aan te wakkeren."

Eerste editie van de ABN AMRO Stadionspelen op 14 mei 16 mei 2018

Ruim 800 scholieren kregen op maandag 14 mei de kans hun idolen te ontmoeten en hun talenten te ontdekken op het gebied van sport, kunst en cultuur.

De Johan Cruijff ArenA was het decor van de eerste editie van de ABN AMRO Stadionspelen: een evenement waar leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds meededen aan allerlei activiteiten: van tennis, hockey en voetbal tot zelf kunst maken en zang en dans."Het Jeugdeducatiefonds vindt dat elk kind zich maximaal moet kunnen ontwikkelen. Eén op de acht kinderen in Nederland groeit echter op in armoede. Op de scholen waar wij mee samenwerken, zijn dat vaak zeven op de acht scholieren. Ook deze kinderen zijn gretig om de wereld te ontdekken, hun talent, hun passie en geluk. Dat is precies wat we met de ABN AMRO Stadionspelen willen bereiken: hun talent laten ontdekken, ze inspireren en gewoon een onvergetelijke dag bezorgen."Gastheer van het evenement was Ron Boszhard, presentator van Zapp Sport. Hij verwelkomde onder meer de volledige selectie van AJAX Vrouwen. Ook waren Glenn Schuurman, Jelle Galema en Billy Bakker aanwezig om het hockey-talent van de toekomst tijdens een clinic op weg te helpen. Jongeren met voetbalaspiraties lieten zich inspireren door demonstraties van twee van 's werelds beste freestyle voetballers, Tom Vegter en Nassar al Jackson. Ajacied Heini Otto - lid van de technische staf van de jeugdopleiding van AJAX - begeleidde de scholieren tijdens de voetbalclinics. De sportactiviteiten werden verzorgd door Roland Laurense van de Tennis Academy Amsterdam, Arno Splinter & Players United (voetbal) en Bovenlander en Bovenlander (hockey). Ook stonden Kunst en Cultuur-workshops op het programma. Deze werden verzorgd door Stage Entertainment, de Hermitage, het Nederlands Dans Theater, kunstenaar Boxie, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Stedelijk Museum.